Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 mei 2014
gepubliceerd op 19 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gem

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029473
pub.
19/09/2014
prom.
08/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MEI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 4;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^