Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 november 2014
gepubliceerd op 09 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in de inrichtingen die een gewoon lager onderwijs organiseren met toepassing

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029748
pub.
09/12/2014
prom.
12/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in de inrichtingen die een gewoon lager onderwijs organiseren met toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2014-2015


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, en inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 20 juni 2002 betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 tot regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 oktober 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 november 2014;

Gelet op het voorstel van het Algemeen bestuur Leerplichtonderwijs van 22 oktober 2014;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Waalse Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor gewoon lager onderwijs, dicht bij ieder van de volgende vier onthaalcentra: - Centre d'accueil de FEDASIL de Pondrôme gelegen rue du Tombois 4 te 5574 PONDROME; - Centre d'accueil « Des Racines et des Ailes » de la Croix-Rouge gelegen route de Saint-Antoine, 27 te 6960 MANHAY; - Centre d'accueil de FEDASIL de Jodoigne gelegen chaussée de Hannut, 141 te 1370 JODOIGNE; - Centre d'accueil « La Trientale » de la Croix-Rouge gelegen rue de la Sapinière, 26 te 4141 SPRIMONT.

Art. 2.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor gewoon lager onderwijs.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs bepaalt de nadere regels voor de oproep tot kandidaten.

Art. 4.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast voor de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Gedaan te Brussel, 12 november 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vice-president en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^