Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 november 2014
gepubliceerd op 09 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029749
pub.
09/12/2014
prom.
05/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006202248 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de verspreiding van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen binnen de inrichtingen voor verplicht onderwijs sluiten betreffende de erkenning en de verspreiding van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen binnen de inrichtingen voor verplicht onderwijs, inzonderheid op de artikelen 11 en 20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de financiering van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen sluiten betreffende de erkenning en de financiering van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 tot vervanging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2004 houdende aanstelling va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014;

Gelet op het decreet van 20 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/06/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden sluiten betreffende het toezicht op de mededelingen van de Regeringsleden;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 oktober 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 november 2014;

Gelet op het voorstel van het Algemeen bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Algemene dienst Sturing van het onderwijssysteem -, betreffende de verdeling van de kredieten bestemd voor de bijzondere begrotingsprogramma's voor de aankoop van erkende schoolboeken en -software voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018, uitgebracht op 2 oktober 2014;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 worden de kredieten bestemd voor het bijzondere begrotingsprogramma voor het aanschaffen van erkende schoolboeken verdeeld als volgt : - drie vierde van de kredieten wordt bestemd voor het aanschaffen van schoolboeken voor het lager onderwijs; - één vierde van de kredieten wordt bestemd voor het aanschaffen van schoolboeken voor de eerste twee jaren van het secundair onderwijs.

Art. 2.Voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 worden de kredieten bestemd voor het bijzondere begrotingsprogramma voor het aanschaffen van erkende schoolsoftware verdeeld als volgt : - de helft van de kredieten wordt forfaitair verdeeld over het geheel van de schoolinrichtingen voor het gewoon en gespecialiseerd, kleuter-, lager en secundair onderwijs, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; - de andere helft van de kredieten wordt proportioneel verdeeld over het geheel van de schoolinrichtingen voor het gewoon en gespecialiseerd, kleuter-, lager en secundair onderwijs, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, in functie van het totaal aantal leerlingen die in de inrichting respectief op 15 januari 2015, 15 januari 2016, 15 januari 2017 en 15 januari 2018 regelmatig ingeschreven zijn.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^