Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 november 2014
gepubliceerd op 09 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen en het besluit van de Regering van de Franse Gemeensc

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029751
pub.
09/12/2014
prom.
12/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende a sluiten tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot hervorming van de Office de la Naissance et de l'Enfance, afgekort ONE, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende a sluiten tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen;

Gelet op de adviezen van de Raad van bestuur van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", gegeven op 18 december 2013 en 17 maart 2014;

Gelet op het advies 56.436/2/V van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vicepresident en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aangebracht aan het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd

Artikel 1.Artikel 38 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen, wordt vervangen door hetgeen volgt: «

Art. 38.In kinderhuizen bedraagt het begeleidingspersoneel van kinderen minstens twee personeelsleden, met inbegrip van de directeur.

Op grond van de uurregeling, wordt de begeleiding van de kinderen georganiseerd met inachtneming van minimum 1 begeleidingspersoon voor 7 simultaan aanwezige kinderen met inbegrip van de directeur.

Kunnen ook in aanmerking worden genomen in het minimumpersoneel dat de kinderen begeleidt, de stagiairs die, in het kader van de alternerende opleiding of de permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, een stageovereenkomst van lange duur, ten belope van één stagiair per schijf van 12 plaatsen, met een kinderhuis hebben gesloten, zonder nochtans de helft van het begeleidingspersoneel van het kinderhuis te overschrijden.

De opleidingen bedoeld bij het vorige lid moeten toegang verlenen tot één van de door Regering voor het begeleidingspersoneel van kinderhuizen bedoeld bij artikel 42, § 3, tweede lid erkende bekwaamheidsbewijzen. ».

Art. 2.Artikel 165bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij artikel 39 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2005 pub. 06/01/2006 numac 2005029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen en het besluit van de Regering van de Franse Gemeens sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen, wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 165bis.§ 1. De personen die geen opleiding bedoeld bij artikel 42, § 3, hebben genoten, om de ambten van directeur van een kinderhuis uit te oefenen en die gelijkaardige ambten bekleedden in een opvangmilieu dat, minstens op 1 april 2014, een goedgekeurd toezichtattest uitgereikt kreeg door Kind en Gezin, kunnen ertoe gemachtigd worden de ambten van directeur van een kinderhuis uit te oefenen mits ze er zich toe verbinden de modules voor voortgezette opleiding te volgen die hun basisopleiding aanvullen, verstrekt door de opleidingsoperatoren bedoeld bij artikel 43, tweede lid.

Deze modules moeten eerst gevolgd worden tijdens het eerste jaar vanaf de uitreiking van de machtiging door de Office en minstens 50 uur bedragen die over drie jaar verdeeld kunnen worden. § 2. De personen die niet één van de opleidingen bedoeld bij artikel 42, § 3 en artikel 42, § 4, hebben genoten, om de ambten van lid van het begeleidingspersoneel van een kinderhuis of van lid van het opvangpersoneel uit te oefenen en die gelijkaardige ambten bekleedden in een opvangmilieu dat, minstens op 1 april 2014, een goedgekeurd toezichtattest uitgereikt kreeg door Kind en Gezin, kunnen ertoe gemachtigd worden de ambten van lid van het begeleidingspersoneel van een kinderhuis of van lid van het opvangpersoneel uit te oefenen mits ze er zich toe verbinden de modules voor voortgezette opleiding te volgen die hun basisopleiding aanvullen, verstrekt door de opleidingsoperatoren bedoeld bij artikel 43, tweede lid.

Deze modules moeten eerst gevolgd worden tijdens het eerste jaar vanaf de uitreiking van de machtiging door de Office en minstens 25 uur bedragen die over drie jaar verdeeld kunnen worden. § 3. De §§ 1 en 2 zijn ook van toepassing wanneer het toezichtattest door Kind en Gezin ingetrokken werd voornamelijk wegens niet inachtneming van de verplichting om het bewijs van de kennis van de Nederlandse taal te leveren door de verantwoordelijke van het opvangmilieu en mits het personeelslid zich in overeenstemming stelt met wat geen betrekking heeft op het taalvereiste.

De §§ 1 en 2 zijn enkel van toepassing op de opvangmilieus die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1) zijn activiteit niet hebben opgehouden;2) niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot intrekking of weigering van een machtiging door de ONE. § 4. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de aanvragen om machtiging ingediend tussen 1 april 2014 en 31 december 2017. ». HOOFDSTUK II. - Wijziging van de bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende a sluiten tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen

Art. 3.In de bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende a sluiten tot goedkeuring van de nadere regels bepaald door de "Office de la Naissance et de l'Enfance" krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene regeling inzake opvangvoorzieningen, in de Franse tekst, wordt een artikel 43 luidend als volgt ingevoegd: «

Art. 43.§ 1er. Les modalités relatives aux infrastructures fixées par l'Office en vertu de l'article 18 de l'arrêté milieux d'accueil ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation relatives à des milieux d'accueil qui répondent aux conditions suivantes : 1) disposer, au moins jusqu'au 1er avril 2014, d'une attestation de surveillance valide délivrée par Kind en Gezin ;2) ne pas avoir suspendu son activité ;3) ne pas avoir eu une décision de retrait ou de refus d'autorisation par l'ONE. Pour les milieux d'accueil visés à l'alinéa premier, les modalités relatives aux équipements s'appliquent dans un délai de 2 ans à compter de l'autorisation du milieu d'accueil par l'Office. § 2. Le § 1er est également applicable lorsque l'attestation de surveillance a été retirée par Kind en Gezin principalement en raison du non- respect de l'obligation d'apporter la preuve de la connaissance de la langue néerlandaise par le responsable du milieu d'accueil et moyennant mise en conformité pour ce qui ne relève pas de l'exigence linguistique. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2017. ».

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

Art. 5.De Vicepresident en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel 12 november 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^