Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 november 2014
gepubliceerd op 09 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap wat betreft de

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029765
pub.
09/12/2014
prom.
12/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


12 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap wat betreft de verdeling van de graden voor de toepassing van de overgangsbepalingen van de mandatenregeling


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 26 maart 2009;

Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 over de audiovisuele mediadiensten, artikel 140, § 3.

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 mei 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 15 mei 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 2 juni 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Office de la Naissance et de l'Enfance, gegeven op 6 oktober 2014;

Gelet op het advies van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), gegeven op 10 juni 2014;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan, gegeven op 23 mei 2014;

Gelet op het protocol nr. 446 van de Comité van Sector XVII, gesloten op 25 september 2014;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voortvloeiend uit hetgeen volgt: ingevolge de wijzigingen aan het organogram van het Ministerie, zijn sommige betrekkingen, die vroeger door mandaathouders van rang 16 bekleed werden, bestemd om door mandaathouders van rang 16+ bekleed te worden. Zonder de wijzigingen vervat in dit besluitontwerp, zullen de personen, die huidig de betrekkingen van rang 16 bekleden, niet in staat gesteld worden om in de nieuwe betrekkingen van rang 16+ aangewezen te worden met toepassing van de artikelen 55 en volgende van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal. De procedure voor de aanwijzing van de nieuwe mandaathouders moet tegen 31 december 2014 gesloten zijn. Het komt er dus op aan ervoor te zorgen dat de betrokken reglementswijziging vóór deze datum uitwerking heeft;

Gelet op het advies nr. 56.756/2 van de Raad van State van 4 november 2014 met toepassing vn artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. Paragraaf 2 van artikel 2, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "In afwijking van het tweede lid, wordt rang 16+ beschouwd als rang 16 voor de toepassing van de bepaling van artikel 55, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren, waarbij gesteld wordt dat de mandaathouder die de evaluatievermelding "zeer gunstig" krijgt en die een ambt bekleedde dat niet meer bestaat, automatisch aangewezen wordt voor een mandaat van dezelfde rang.".

Brussel, 12 november 2014.

De Minister-president, Rudy DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, André FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^