Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 december 2014
gepubliceerd op 05 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029016
pub.
05/02/2015
prom.
17/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie sluiten betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie;

Gelet op het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens sluiten houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, inzonderheid op de artikelen 35 en 38;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algeme sluiten betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juin 2003 tot vaststelling van de lijst van de categorieën diensten of instellingen bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. »;

Gelet op het advies van de Raad van bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 3 juni 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 april 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 april 2014;

Gelet op het advies 56.761/2 van de Raad van State, gegeven op 26 november 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 sluiten, bij de wet van 8 september 1997, bij de wet van 2 april 2003 en bij de wet van 20 januari 2014;

Gelet op de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden sluiten tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden;

Op de voordracht van de Vice-Presidente en Minister van Opvoeding, Cultuur en Jong Kind;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1°. « de Dienst » : de « Office de la Naissance et de l'Enfance »; 2°. « ouders » : de persoon (nen) die het kind aan de dienst toevertrouwt(en); 3°. « ONE decreet » : decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. »; 4°. « kwaliteitscode » : de kwaliteitscode bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 tot vaststelling van de kwaliteitsopvangcode; 5°. « opvangproject » : het opvangproject ontwikkeld ter uitvoering van de kwaliteitscode; 6°. « de dienst » : dienst belast met de organisatie van de opvang van zieke kinderen tussen nul en twaalf jaar bij het kind thuis dat ingeschreven is bij de bovenvermelde dienst; 7°. « de kinderopvanger » : de persoon die deel uitmaakt van de personeelsleden van de dienst en die aangesteld wordt door deze om het kind thuis op te vangen; 8°. « Opvangvoorziening » : opvangvoorziening in de zin van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen. 9°. « Opvangoperator » : opvangoperator in de zin van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang. 10°. « opvangcapaciteit van een dienst » : het aantal prestatie-uren die de dienst kan verstrekken over een jaar in de opvang van zieke kinderen; 11°. « subsidieerbare capaciteit van een dienst » : het aantal prestatie-uren van de dienst die gesubsidieerd kunnen worden over één jaar; 12°. « opvang van een kind » : de opvang van een ziek kind bij hem thuis; 13°. « telefoonpermanentie » : een telefoonnummer waarnaar de ouders zich kunnen richten om de hulp van de dienst aan te vragen; 14°. « inrichtende macht » : publiek- of privérechtelijke rechtspersoon die één of meer opvangdiensten organiseert voor zieke kinderen, en, in voorkomend geval, één of meer opvangvoorzieningen en opvangoperatoren; 15°. « FESC » : Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten, Fonds ingesteld bij artikel 107 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19 december 1939, zoals van kracht op de datum van de aanneming van dit besluit; 16°. « de projecten van het FESC » : de diensten die in aanmerking kwamen voor de subsidies voor het FESC voor het jaar 2014.

Art. 2.De opvangdienst voor zieke kinderen zorgt voor de opvang van kinderen die aan een plotselinge en punctuele pathologie lijden en die in hun familiale kring moeten blijven en voor wie een hospitalisatie niet nodig is.

De dienst kan uitzonderlijk en tijdelijk een kind opvangen met een handicap of een chronische ziekte, alsook een herstellend kind.

De opvang moet verantwoord worden door een medisch getuigschrift; een vrijstelling van deze verplichting kan toegekend worden door de Dienst voor de gevallen bedoeld in het tweede lid. HOOFDSTUK 2. - Erkenning van een dienst Afdeling 1. - Erkenningsvoorwaarden

Art. 3.De dienst georganiseerd door een inrichtende macht die bestaat ofwel uit een publiekrechtelijke rechtspersoon, ofwel door een privérechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, kan een erkenning van de Dienst krijgen.

Om de erkenning te bekomen moet deze alle werkingsregels opgenomen in dit hoofdstuk naleven.

Onderafdeling 1. - begeleiding van de dienst

Art. 4.Een dienst bestaat uit minstens drie kinderopvangers (voltijdse equivalenten) voor zieke kinderen, onverminderd de toepassing van artikel 43, eerste lid, 2.

Elke kinderopvanger vangt simultaan één tot hoogstens 3 kinderen op, ingeval van broeder- en zusterschap.

Onderafdeling 2. - Organisatie van de dienst

Art. 5.§ 1. De dienst onderwerpt zich aan de begeleiding, het toezicht en de controle van de Dienst. Daartoe hebben de ambtenaren van de Dienst toegang tot de lokalen van de dienst tijdens de openingsuren en kunnen alle documenten bedoeld in dit besluit raadplegen alsook elk element dat nuttig voor hun controle is.

De dienst verwittigt van te voren, schriftelijk, de Dienst over elke wijziging in zijn activiteiten of zijn werkingswijze die een duidelijk gevolg zouden kunnen hebben op de opvangvoorwaarden. § 2. De dienst houdt een register van de inschrijvingen en de opgevangen kinderen bij, alsook een dossier voor elk opgevangen kind.

Dit dossier omvat ten minste de persoonlijke gegevens van het kind en van de ouders, een medische fiche van het kind, de persoonlijke gegevens van de behandeld geneesheer, alsook de data en de redenen van het optreden bekrachtigd door een medisch getuigschrift. § 3. De dienst beschikt over een opvangproject dat overeenstemt met de kwaliteitscode. Indien de werking van de dienst banden met andere diensten, opvangvoorzieningen of opvangoperatoren met zich meebrengt, moet hij er een korte vermelding van maken in het opvangproject van de dienst. § 4. De dienst stelt een huishoudelijk reglement op volgens het type-model aanbevolen door de Dienst, met vermelding van de wederzijdse rechten en plichten van de ouders en de dienst.

Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring van de Dienst voorgelegd die zijn overeenstemming nakijkt met de regelgeving. Het wordt voor akkoord ondertekend door de ouders bij de inschrijving van het kind. § 5. De dienst sluit een verzekering af die ten doel heeft zijn burgerlijke aansprakelijkheid te dekken, alsook een verzekering met als doel de dekking van de lichamelijke schade berokkend aan opgevangen kinderen, ofwel door andere kinderen die aanwezig waren bij de opvang, ofwel door het gevolg van een gebeurtenis die geen aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid in zijn hoofde.

Onderafdeling 3. - Toegankelijkheid van de dienst

Art. 6.§ 1 . De dienst houdt ten minste één telefoonpermanentie `s morgens tussen 7 uur en 10 uur en `s middags tussen 17 uur en 20 uur, van zondag in de late namiddag tot vrijdag morgen inbegrepen, volgens de nadere regels die hij bepaalt. § 2. De dienst moet bij de aanvraag van de ouders kunnen aangeven of hij in staat is om het kind binnen een termijn van 24 uur op te vangen. § 3. De dienst is ten minste 220 dagen per jaar open.

Art. 7.De dienst is toegankelijk voor alle ouders waarvan het kind aan een plotselinge en punctuele pathologie lijdt.

Art. 8.De duur van de thuisopvang mag niet 10 uur per dag overschrijden buiten verplaatsing van de kinderopvanger.

Art. 9.De dienst is toegankelijk voor alle ouders die in een geografische zone bepaald door de dienst verblijven.

Onderafdeling 4. - Personeel van de dienst

Art. 10.§ 1. De kinderopvangers worden door de dienst aangeworven, onder een arbeidsovereenkomst bedoeld in de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, of onder het statuut van de ambtenaren, en beantwoorden aan de kwalificatievereisten opgenomen in artikel 13, § 1. § 2. De kinderopvangers worden begeleid door een dienstcoördinator, naar rata van ¼ van een voltijds equivalent voor 3 voltijdse equivalenten kinderopvangers .

De coördinator beantwoordt aan de kwalificatievereisten opgenomen in artikel 13, § 2, van dit besluit.

Indien verschillende coördinatoren vereist zijn, stellen deze een verantwoordelijke onder hen aan.

De coördinator zorgt voor het dagelijks beheer van de aanvragen, de betrekkingen met de ouders, de goede werking van de dienst, het beheer van een team kinderopvangers, de uitwerking en de invoering van het opvangproject.

Art. 11.De personeelsleden van de dienst leggen een uittreksel uit het Strafregister voor dat uitgereikt wordt overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zonder de minste veroordeling of interneringsmaatregel voor zedenfeiten of gewelddaden ten opzichte van minderjarigen.

Voor elke kinderverzorger beschikt de dienst over het bewijs van de immuniteitstoestand tegen de rode hond bij de indiensttreding en van een jaarlijks medisch getuigschrift waarbij bewezen wordt dat bij het onderzoek er geen enkel teken van lichamelijke of psychische aandoening bestaat die een gevaar voor de opgevangen kinderen zou kunnen zijn, aangezien de Dienst kan eisen dat een aanvullend getuigschrift voor lichamelijke en psychische gezondheid door een geneesheer-specialist opgemaakt wordt.

Art. 12.Om een bepaalde affectieve veiligheid aan het kind en de ouders te bieden, stelt de dienst alles in het werk om een ziek kind te laten opvangen, bij elk optreden, door dezelfde kinderopvanger.

Onderafdeling 5. - Opleiding van het personeel

Art. 13.§ 1. De personen die zorgen voor de opvang van kinderen, leveren het bewijs van hun opleiding als kinderverzorger of van een kwalificatie bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algeme sluiten betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen.

Ze leveren ook het bewijs van hun opleiding in eerste hulpzorg zodat ze de verslechteringsymptomen van de gezondheidstoestand van het kind kunnen opsporen en het hoofd bieden aan de noodtoestanden. § 2. De coördinator van de dienst levert het bewijs van zijn opleiding als bachelor verpleger, maatschappelijk assistent of een hogere opleiding met psychopedagogische finaliteit bedoeld in artikel 1bis van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algeme sluiten.

Art. 14.Elke dienst zorgt voor minstens twee dagen voortgezette opleiding per jaar aan alle leden van zijn personeel, inzonderheid door ze in te schrijven bij de opleidingsmodules inbegrepen in het driejaarlijkse opleidingsprogramma dat om de drie jaar wordt vastgesteld door de Regering op voorstel van de Dienst.

Onderafdeling 6. - Betrekkingen met de ouders

Art. 15.De ouder die aanvaardt zich in te schrijven voor het opvangproject en het huishoudelijk reglement van de dienst, vult een inschrijvingsaanvraag van zijn kind in bij de dienst en dit ten laatste bij het eerste optreden van de dienst. De ouder bevestigt aan de kinderopvanger de persoonlijke gegevens van een bereikbare persoon, alsook de persoonlijke gegevens van hun behandelend geneesheer of van de dichtstbijzijnde medische wachtdienst ingeval van verslechtering.

De inschrijving moet ten minste het mogelijk maken om het dossier van het kind aan te leggen en het opvangproject van de dienst mee te delen dat het huishoudelijk reglement bevat.

Art. 16.Bij de aankomst van de kinderopvanger geven de ouders hem de inlichtingen over de diëtetiek en de algemene gewoontes van hun kind.

Art. 17.De kinderopvanger brengt verslag uit aan de ouders over de manier waarop de dag werd doorgebracht.

Art. 18.De dienst vraagt een financiële bijdrage aan de ouders van de opgevangen kinderen. Deze bijdrage moet rekening houden met de financiële en sociale toestand van de ouders en moet vastgesteld worden door het huishoudelijk reglement van de dienst.

Deze financiële bijdrage kan ook vermeerderd worden om de verplaatsingskosten van de opvangers van de kinderen thuis te betalen.

Deze vermeerdering moet ook bepaald worden in het huishoudelijk reglement van de dienst.

De dienst moet eenzelfde tariferingswijze toepassen voor alle opgevangen kinderen.

Onderafdeling 7. - Medisch toezicht van het kind

Art. 19.De ouders houden het gezondheidsboekje van het kind ter beschikking van de kinderopvanger.

Art. 20.Bij verslechtering van de gezondheidstoestand van het kind tijdens een opvang verwittigt de kinderopvanger onmiddellijk de ouders en contacteert hij de behandeld geneesheer.

Als de kinderopvanger een snelle samenwerking met de behandelend geneesheer niet kan krijgen, is hij ertoe gehouden om een beroep te doen op een geneesheer vermeld door de opvangdienst voor zieke kinderen of de dichtstbijzijnde medische dienst, of op de dringende medische hulp.

Onderafdeling 8. - Kwaliteit van de opvang

Art. 21.De dienst moet beschikken over het kwaliteitsgetuigschrift uitgereikt overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 tot vaststelling van de kwaliteitsopvangcode; Afdeling 2. - Erkenningsprocedure

Art. 22.De dienst dient een dossier van erkenningsaanvraag per aangetekende brief bij de Dienst in.

De aanvraag wordt ingediend samen met de volgende informatie : 1. de benaming van de inrichtende macht, zijn juridisch statuut bewezen met een afschrift van zijn statuten of een afschrift van de na beraadslaging genomen beslissingen van de bevoegde organen, het adres van de zetel, de paritaire commissie of het sectoraal overlegorgaan waartoe hij behoort, zijn bankrekeningnummer of de persoonlijke gegevens van de verantwoordelijke;2. het aantal kinderopvangers (minimum en maximum);3. de uren van toegankelijkheid van de telefoonpermanentie, het aantal dagen van opening van de dienst, de geografische zone van het optreden van de dienst;4. het opvangproject en het huishoudelijk reglement;5. een afschrift van de verplichte verzekeringscontracten;6. de kwalificatie en de arbeidstijd van elke kinderopvanger en van de coördinator(en) van de dienst, of, voor een nieuwe dienst, de waarborg om personen aan te werven met de vereiste kwalificatie;7. een afschrift van de arbeidsovereenkomsten, het diploma, het uittreksel uit het Strafregister uitgereikt overeenkomstig artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering en het medisch getuigschrift bedoeld in artikel 11, tweede lid, voor elk personeelslid.

Art. 23.Binnen de veertien dagen na de aanvraag meldt de Dienst ontvangst van het volledige dossier van de erkenningsaanvraag bij de dienst. In voorkomend geval informeert hij hem dat het dossier niet volledig is en identificeert het (de) ontbrekende document(en).

Binnen de veertien dagen na de ontvangst van mogelijke ontbrekende documenten meldt de Dienst hiervan ontvangst bij de dienst.

Art. 24.De Dienst beslist over de erkenningsaanvraag binnen de 90 dagen na het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en deelt onmiddellijk zijn beslissing mee aan de dienst.

Deze erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Art. 25.De Dienst weigert de erkenning als hij vaststelt dat één van de voorwaarden voor de erkenning niet nageleefd wordt.

De beslissing tot weigering van de erkenning wordt per aangetekende brief aan de dienst meegedeeld.

Art. 26.Wanneer de Dienst vaststelt, nadat de erkenning toegekend werd, dat één van de voorwaarden voor de toekenning van deze niet meer nageleefd wordt, stuurt hij de dienst een aanmaning om de verplichtingen na te komen.

De dienst beschikt over een termijn van dertig dagen om de aanmaningen van de Dienst na te komen. Indien, bij het verstrijken van deze termijn, de dienst de bepalingen van de aanmaning niet nageleefd heeft, kan de Dienst de aan de dienst toegekende erkenning schorsen of intrekken.

De beslissing van de schorsing of de intrekking van de erkenning wordt per aangetekende brief aan de dienst meegedeeld.

Art. 27.§ 1 . Een gemotiveerd beroep tegen de beslissing van weigering, schorsing of intrekking van de erkenning kan bij de Dienst ingediend worden.

Dit beroep wordt per aangetekende brief ingediend, binnen de dertig dagen na de ontvangst van de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van de erkenning.

Ingeval van een schorsing of een intrekking van de erkenning schorst de indiening van het beroep de gevolgen van de beslissing. § 2.De Raad van bestuur van de Dienst bevestigt al dan niet de weigering, de schorsing of de intrekking van de erkenning. Voorafgaand aan zijn beslissing roept de Raad van bestuur een lid van de inrichtende macht en/of de coördinator van de dienst op zodat hij zijn op- en aanmerkingen kan laten gelden.

De oproepingsbrief wordt bij een ter post aangetekende brief toegestuurd.

De opgeroepen personen mogen door een persoon naar keuze begeleid worden.

Een minimale termijn van tien werkdagen moet verlopen tussen de verzending van de oproepingsbrief en het verhoor van de betrokkene(n).

Het verhoor gebeurt door de Raad van bestuur of door het (de) lid (leden) die hij daartoe aanstelt.

Na het verhoor worden notulen opgemaakt en ondertekend door de aanwezige personen.

Na het verhoor kan de Raad van bestuur nog een laatste termijn toekennen zodat de dienst zijn aanmaningen kan nakomen.

Art. 28.De schorsing of de intrekking van de erkenning leidt tot de schorsing of de intrekking van subsidies die eventueel aan de dienst worden toegekend. HOOFDSTUK 3. - Subsidiëring van een dienst Afdeling 1. - Voorwaarden voor de subsidie

Art. 29.Het recht op de subsidie wordt toegekend aan de in aanmerking genomen diensten ten gevolge van een openbare oproep tot kandidaten gedaan door de Dienst in het kader van een programmering bedoeld in de artikelen 22/3 tot 22/5 van het ONE decreet.

De in aanmerking genomen diensten moeten van tevoren of gelijktijdig erkend worden.

Binnen de perken van de beschikbare middelen bepaalt de Dienst de subsidieerbare capaciteit van elke in aanmerking genomen dienst in de programmering door ervoor te zorgen dat deze lager of gelijk is aan de opvangcapaciteit van de betrokken diensten.

Bij verlies van de steun voor de tewerkstelling bedoeld in artikel 31, tweede lid, kan de Dienst een nieuwe subsidieerbare capaciteit vaststellen. Afdeling 2. - Werking van de subsidiëring

Art. 30.Onder subsidieerbare prestatie-uren in de opvang van een ziek kind worden verstaan de uren gepresteerd bij één of meer zieke kinderen, de uren gepresteerd om zich te begeven naar de woonplaats van één of meer kinderen, de uren gepresteerd voor de opleiding voor de ontwikkeling van de kennis en de nodige bekwaamheden voor de opvang van zieke kinderen en de uren gepresteerd in teamvergadering van de dienst.

Onder subsidieerbare prestatie-uren in de opvangsector worden verstaan de uren gepresteerd in een opvangvoorziening of voor een opvangoperator, ongeacht of hij deel uitmaakt van dezelfde inrichtende macht of van een andere inrichtende macht. Gaat het om een andere inrichtende macht dan sluit de inrichtende macht van de dienst met hem een samenwerkingsovereenkomst af die de sociale regelgeving naleeft.

De overeenkomst mag geen exclusiviteitsclausule voorzien.

Art. 31.Een jaarlijkse subsidie-enveloppe wordt aan de dienst toegekend. Ze wordt berekend op basis van : 1. een geïndividualiseerd vast bedrag bepaald door de Dienst om de loonlasten van de kinderopvangers te dekken.Het vast bedrag houdt rekening met ten hoogste het referentiebarema bepaald in bijlage 1, de werkgeverslasten berekend op de bruto wedde; de werkgeverslasten buiten R.S.Z.; het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de daaromtrent R.S.Z. lasten. Het vast bedrag wordt toegekend naar rata van een halve tijd per volledige jaarlijkse schijf van 685 prestatie-uren, waarvan minstens 565 prestatie-uren in de opvang van zieke kinderen, en ten hoogste 120 prestatie-uren in de opvangsector. In afwijking hiervan wordt het eerste vast bedrag ambtshalve toegekend; 2. een geïndividualiseerd vast bedrag bepaald door de Dienst om de loonlasten van de coördinatoren te dekken.Het vast bedrag houdt rekening met hoogstens het referentiebarema bepaald in bijlage 1, de loonlasten berekend op de bruto wedde; de werkgeverslasten buiten R.S.Z., het vakantiegeld; de eindejaarspremie en de daaromtrent R.S.Z. lasten. Het vast bedrag wordt toegekend naar rata van een vierde tijd per volledige jaarlijkse schijf van 4.110 prestatie-uren, waarvan ten minste 3.390 prestatie-uren in de opvang van zieke kinderen en ten hoogste 720 prestatie-uren in de opvangsector; 3. een vast bedrag om de werkingskosten te dekken met 10 % van de som van de vaste bedragen opgenomen in de punten 1 en 2 voor de aftrekkingen bedoeld in het tweede lid. De vaste bedragen bedoeld in de punten 1 en 2 worden verminderd met de steun voor tewerkstelling toegekend door de Gewesten, met inbegrip van de verminderingen van de bijdragen van sociale zekerheid, en van de subsidies voor tewerkstelling toegekend door de andere overheidsniveaus en bestemd voor opvang- en begeleidingsambten.

Deze enveloppe is een maximumbedrag voor de subsidies. Ze wordt geïndexeerd, gebonden aan het gezondheidsindexcijfer. De financiële bijdragen van de ouders worden niet verminderd.

Art. 32.Alle uitgaven moeten verantwoord worden.

Wat de personeelskosten betreft, kunnen de subsidies de bruto wedde, de werkgeversbijdrage van de sociale verzekering van de werkgevers, de eindejaarspremie, het vakantiegeld, het vertrekgeld, de bijkosten van de personen aangeworven om het ambt van opvangster van zieke kinderen of coördinator te dekken, of elke andere verplichting van de paritaire commissie waartoe de operator behoort.

Alle kosten komen in aanmerking behalve als ze ten laste worden genomen door een andere overheid.

De uitgaven die in aanmerking komen als werkingskosten bedoeld in punt 3 van artikel 31, eerste lid, hebben betrekking op de kosten van : bureau, telefoon, informatica, benodigdheden, post, vergaderingen, publicaties, mededelingen, andere loonkosten betreffende het project, opleiding, vervoer, energie, verwarming, water, elektriciteit, onderhoud van lokalen, huurgelden, afschrijving, verzekeringen, voeding, apotheek, activiteiten, materieel en pedagogische hulpmiddelen. Afdeling 3. - Uitbetaling van de subsidie

Art. 33.De subsidies worden toegekend voor een periode van 1 oktober van een jaar tot 30 september van het jaar daarop.

De Dienst kent driemaandelijkse voorschotten toe die overeenstemmen met 20 % van de jaarlijkse subsidie bedoeld in artikel 31.

Elk kwartaal bezorgt de dienst binnen een termijn van 3 maanden : - een uitvoerige samenvatting van de uren gepresteerd in de opvang van zieke kinderen en in de andere sectoren van de opvang tijdens het afgesloten kwartaal; - een afschrift van de overeenkomsten van alle kinderopvangers en coördinatoren van de dienst aangeworven tijdens het afgelopen kwartaal, waarvan de loonlasten gedekt worden door de subsidie. De afschriften van de overeenkomsten die al één jaar aan de Dienst worden gestuurd, moeten de jaren daarop niet meer verzonden worden, behalve bij wijziging van de overeenkomst of van het aanvullend nuttig diploma.

Tegen 31 december van het boekjaar moet de dienst zijn jaarlijkse dossier bij de Dienst indienen. Het saldo wordt uitbetaald naar aanleiding van de analyse van dit dossier.

Ingeval, naar aanleiding van de analyse van het jaarlijks dossier, het saldo van de subsidie dat aan de dienst gestort moet worden, negatief is, is de dienst ertoe gehouden het onverschuldigd bedrag terug te betalen binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van het resultaat van de analyse.

De Dienst kan controles ter plaatse uitvoeren. Elke dienst is ertoe gehouden : 1. de controleurs aangesteld door de Dienst, op hun aanvraag, alle inlichtingen te geven die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren;er mag van deze verplichting niet afgeweken worden en dit om welke reden dan ook; 2. mededeling te geven aan de controleurs aangesteld door de Dienst, op hun aanvraag en zonder verplaatsing, van de registers, de staten, de brieven en andere documenten waarvan de raadpleging hen nuttig is om hun opdracht uit te voeren.

Art. 34.Het jaarlijks dossier, waarvan het model door de Dienst wordt vastgesteld, bevat ten minste : 1. een boekhoudkundig resultaat waarop alle lasten en alle andere bronnen van subsidiëring voorkomen, alsook het bedrag van de financiële bijdragen van de ouders;2. een tabel met het geheel van het personeel aanwezig tijdens de betrokken periode, voor elke betrokken opvangvoorziening, met de voortgezette opleidingen die gevolgd worden door elke kinderopvanger en elke coördinator;3. een afschrift van de diploma's en overeenkomsten van alle kinderopvangers en de coördinator van de dienst waarvan de loonlasten gedekt worden door deze subsidie.De afschriften die al één jaar aan de Dienst worden bezorgd, moeten niet meer bezorgd worden de jaren daarop, behalve bij wijziging van de overeenkomst of van het aanvullend nuttig diploma; 4. de bewijsstukken van de loonlasten, per werknemer, waarvan de inhoud en de nadere regels voor de verzending bepaald worden door de ONE;5. voor de werkingskosten : een overzicht van de facturen daterend uit de gedekte periode, beschikbaar ter plaatse voor controle.

Art. 35.De betaling van de enveloppe wordt gewaarborgd voor zover de werkelijke prestatie-uren ten minste 90 % van de subsidieerbare capaciteit vertegenwoordigen en de uitgaven verantwoord worden.

Beneden dit percentage wordt de enveloppe verminderd naar rata van het verschil met deze 90 %.

Indien de onderbezetting over twee opeenvolgende jaren gebeurt, wordt de subsidieerbare capaciteit aangepast, in functie van het gemiddelde van de twee jaren. Afdeling 4. - Sancties

Art. 36.Wanneer de Dienst vaststelt dat de dienst de voorschiften van dit hoofdstuk niet naleeft, stelt hij de dienst in gebreke om de verplichtingen na te komen.

Art. 37.De dienst beschikt over een termijn van dertig dagen om de verplichtingen van de Dienst na te komen.

Art. 38.Indien, bij het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 37, de dienst de bepalingen van de ingebrekestelling niet heeft nageleefd, kan de Dienst één van de volgende sancties opleggen, in functie van de ernst van de tekortkoming : 1° de schorsing van de subsidies;2° de inhouding op de subsidies;3° de intrekking van de subsidies. Deze beslissing wordt gemotiveerd en meegedeeld per aangetekende brief aan de dienst.

Bij schorsing van de subsidies vermeldt de beslissing de duur van de schorsing die zes maanden niet mag overschrijden.

Art. 39.§ 1. Een administratief beroep wordt ingediend bij de Raad van bestuur van de Dienst tegen de sanctie genomen door de Dienst. Dit beroep moet per aangetekende brief ingediend worden en dit binnen de dertig dagen na de mededeling van de sanctie.

De indiening van het beroep schorst de gevolgen van de sanctie. § 2. Binnen de 90 dagen na de ontvangst van het beroep bevestigt al dan niet de Raad van bestuur van de Dienst de sanctie die aan de dienst wordt opgelegd. Deze beslissing wordt per aangetekende brief aan de dienst meegedeeld. HOOFDSTUK 4. - Overgangs- en afwijkingsbepalingen

Art. 40.§ 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de FESC-projecten gelijkgesteld met de diensten erkend en gesubsidieerd door de Dienst overeenkomstig dit besluit voor een subsidieerbare capaciteit die door de Dienst moet bepaald worden. § 2. Vanaf deze datum beschikken de diensten over een overgangsperiode, tot 30 september 2017, om aan alle voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring bedoeld in dit besluit te beantwoorden, de afwijkingen bedoeld in artikel 43 uitgezonderd.

Indien, bij het verstrijken van de overgangsperiode, de Dienst vaststelt dat de dienst deze bepalingen niet heeft nageleefd, kan hij de aan de dienst toegekende erkenning intrekken.

De beslissing tot de intrekking van de erkenning wordt per aangetekende brief aan de dienst meegedeeld. § 3. De dienst kan een beroep indienen tegen de beslissing van de Dienst om de erkenning in te trekken volgens de procedure bedoeld in artikel 27.

Art. 41.§ 1. Tijdens de overgangsperiode kent de Dienst aan elk FESC- project een subsidie toe die gelijk is aan de subsidie die ze van de FESC ontving voor het jaar 2012, gebonden aan het gezondheidsindexcijfer, voor zover hij het gebruik van deze subsidie kan verantwoorden overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 33.

Indien uitzonderlijke omstandigheden dat jaar weinig representatief maken van de gewone activiteit van de dienst, kan de Dienst, op basis van een gemotiveerde aanvraag, het jaar 2011 als referentie nemen.

Bij een onvolledig jaar wordt de subsidie evenredig aangepast. § 2. Tijdens deze periode kent de Dienst driemaandelijkse voorschotten aan de FESC-diensten toe, die overeenstemmen met 20 % van de jaarlijkse verschuldigd geachte subsidie.

Art. 42.Tijdens de overgangsperiode, en binnen de perken van de beschikbare kredieten, is de Dienst ertoe gemachtigd om aanvullende subsidies toe te kennen met toepassing van de criteria bepaald in zijn beheersovereenkomst.

Art. 43.Voor de FESC-diensten en de dienst die voorafgaan aan de inwerkingtreding van dit besluit worden de volgende afwijkingen bepaald : 1. de coördinatoren van de dienst en de kinderopvangers van de diensten die, op 1 januari 2015 in dienst zijn, worden geacht de voorschriften van artikel 13 nageleefd te hebben;2. de dienst die met minder dan 3 voltijdse equivalenten kinderopvangers werkt, zoals opgenomen in artikel 4, wordt vrijgesteld van de naleving van deze verplichting om de erkenning te bekomen;3. de dienst die zonder coördinator werkt, zoals bedoeld in artikel 10, § 2, wordt vrijgesteld van de naleving van deze verplichting om de erkenning te bekomen. De afwijkingen bedoeld in het eerste lid worden verleend voor de duur van de erkenning van de dienst met uitzondering van de afwijking bedoeld in punt 3 die tot de duur van de overgangsperiode beperkt wordt. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 44.§ 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algeme sluiten betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, wordt een 4° toegevoegd, luidend als volgt : « 4° « het besluit Opvang zieke kinderen » : het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten van zieke kinderen ». § 2. In artikel 1bis van ditzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2005, worden de woorden « voor de coördinator van een opvangdienst voor zieke kinderen, » ingevoegd tussen de woorden « erkende psycho-pedagogische" en de woorden « voor de directeur(trice) en de personen ». § 3. In artikel 3 van ditzelfde besluit worden de woorden « en voor de thuisopvang van het zieke kind bedoeld in artikel 13, § 1, van het besluit Opvang zieke kinderen » ingevoegd tussen de woorden « het besluit opvangvoorzieningen » en de woorden « , zijn de volgende : ».

Art. 45.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2003 tot vaststelling van de lijst van de categorieën diensten of instellingen bedoeld in artikel 6, § 3, eerste lid, van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " O.N.E. ", zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen sluiten, wordt een 13° toegevoegd, luidend als volgt : « 13° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten van zieke kinderen. ».

Art. 46.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 met uitzondering van artikel 21 dat op 1 oktober 2017 in werking treedt.

De artikelen 2, 1°, 4 en 6 tot 10 van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens sluiten tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » treden in werking op 1 januari 2015.

Art. 47.De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Opvoeding, Cultuur en Jong Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^