Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 februari 2015
gepubliceerd op 24 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in een ambt van directeur van de paramedische en economische categorieën van een hogeschool georganiseerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029117
pub.
24/03/2015
prom.
16/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in een ambt van directeur van de paramedische en economische categorieën van een hogeschool georganiseerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 71;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de departementsraden en van de werking van de raad van bestuur en van het bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 63;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Overwegende dat Mevr. Véronique DODINVAL als eerste werd gerangschikt op het einde van de verkiezing die georganiseerd werd overeenkomstig de artikelen 57 tot 62 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996, zoals gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Véronique DODINVAL wordt benoemd tot directeur van de economische en paramedische categorieën van de "Haute Ecole de la Communauté française Albert Jacquard" voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 januari 2020.

Art. 2.De directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 februari 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^