Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 februari 2015
gepubliceerd op 24 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029129
pub.
24/03/2015
prom.
25/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt een artikel 70/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 70/1.§ 1er. Delegatie wordt verleend aan de directeur-generaal van de algemene directie niet verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de ondertekening van : 1° de besluiten tot erkenning van de professionelen inzake gezondheidszorg met toepassing van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsook de beslissingen tot erkenning van Europese diploma's, genomen bij toepassing van hoofdstuk IV bis van hetzelfde koninklijk besluit; 2° de beslissingen tot behoud van de erkenning, wanneer een gunstig advies door het bevoegde adviesorgaan werd uitgebracht;3° de goedkeuring van de stageplans van de kandidaat-artsen-specialisten, kandidaat-algemeen geneeskundigen, kandidaat-tandartsen-specialisten, kandidaat-algemeen tandartsen en kandidaat-ziekenhuisapothekers, de goedkeuring van de wijzigiging van die stageplans, alsook alle beslissingen die in verband met die stageplans werden genomen bij toepassing van het koninklijk besluit n° 78 van 10 november 1967;4° een beslissing betreffende de beëindiging van de opleiding voor het behalen van een bijzondere beroepstitel bestemd voor de beoefenaars van de geneeskunde of voor de beoefenaars van de tandheelkunde, die worden genomen, ofwel op aanvraag van de kandidaat, ofwel op grond van de vaststelling, door de bevoegde erkenningscommissie, dat de kandidaat die opleiding niet meer volgt;5° de beslissingen betreffende de opschorting van de erkenning van de algemeen geneeskundigen, bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, en betreffende de opschorting van de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, bedoeld in artikel 25, § 2, van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel;6° de gunstige beslissingen betreffende de aanvragen om erkenning voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van gespecialiseerd verpleger of van de bijzondere beroepskwalificatie van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid, genomen bij toepassing van het koninklijk besluit nr.78 van 18 november 1967; 7° de gunstige beslissingen betreffende de aanvragen voor het bekomen van een attest van registratie als zorgkundige, genomen bij toepassing van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967; 8° de gunstige beslissingen betreffende de aanvragen om erkenning voor het behalen van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid in de kinesitherapie, genomen bij toepassing van het koninklijk besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden sluiten betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden;9° de gunstige beslissingen betreffende de registratie van permanente opleidingen als vroedvrouw, bedoeld in artikel 21 novies et decies/1 van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967; 10° de goedkeuring van de voortgezette opleidingen van de ziekenhuisapothekers, wanneer een gunstig advies door het bevoegde adviesorgaan werd uitgebracht, genomen bij toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker;11° een attest waarbij wordt bevestigd dat een opleidingstitel in overeenstemming is met richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;12° de beslissingen betreffende de onontvankelijkheid van een aanvraag om indiening of wijziging van een stageplan voor de geneeskundige beroepen en de farmaceutische beroepen bedoeld bij het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967; 13° de beslissingen betreffende de onontvankelijkheid van een aanvraag om registratie voor het beroep zorgkundige bedoeld bij het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967; 14° de beslissingen betreffende de onontvankelijkheid van een aanvraag om erkenning van een beroep voor de beroepen bedoeld bij het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967; 15° de beslissingen betreffende de onontvankelijkheid van een aanvraag om bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid voor de verpleegkundige beroepen bedoeld bij het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967; 16° de beslissingen betreffende de onontvankelijkheid van een aanvraag om erkenning voor het behalen van een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid in de kinesitherapie bedoeld bij het koninklijk besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden sluiten betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden;17° de besluiten betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissies tot vervanging van de ontslagnemende leden. § 2. De in § 1, 1°, 3° en 10° bedoelde delegatie wordt echter beperkt tot de volgende gevallen : 1° de gevallen betreffende de erkenning van de professionelen inzake gezondheidszorg waarover geen twist bestaat, overeenkomstig een gunstig advies van de bevoegde kamer of erkenningscommissie en waarvoor geen beroepsprocedure werd ingesteld;2° de niet betwiste gevallen inzake erkenning van Europese diploma's;3° de gewone en niet betwiste gevallen betreffende de goedkeuring en de beslissingen in verband met de stageplans, bedoeld in § 1, 3°, overeenkomstig een gunstig advies van de bevoegde kamer of erkenningscommissie en waarvoor geen beroepsprocedure werd ingesteld. § 3. De beslissingen tot erkenning van de professionelen inzake gezondheidszorg die werden genomen nadat een beroep werd ingesteld tegen een advies van de kamer of van de commissie, en op advies van de bevoegde raad van beroep, blijven onderworpen aan de ondertekening van de minister bevoegd voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen. § 4. De in § 1, 3° bedoelde goedkeuringen en beslissingen betreffende de stageplans die werden genomen nadat een beroep werd ingesteld tegen een advies van de kamer of van de commissie, en op advies van de bevoegde raad van beroep, blijven onderworpen aan de ondertekening van de minister bevoegd voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen. § 5. De directeur-generaal van de algemene directie niet verplicht onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kan de in § 1 bedoelde bevoegdheden alleen aan een personeelslid van ten minste niveau 1 subdelegeren.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2014.

Art. 3.Het lid van de Regering bevoegd voor de ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^