Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 februari 2015
gepubliceerd op 27 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029132
pub.
27/03/2015
prom.
10/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, worden de woorden « de heer. Germain BAYET », « de heer Marc MANSIS » en « de heer Marc WILLAME » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer Marc MANSIS »,« de heer Fabrice VAN HASTEL » en « Mevr. Antonia VARISANO ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 10 februari 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Lisa SALOMONOWICZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^