Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 april 2015
gepubliceerd op 22 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029170
pub.
22/04/2015
prom.
08/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, worden de woorden « de heer Marc WILLAME » en « de heer Germain BAYET » vervangen door de woorden « Mevr. Bénédicte WENIN » en « de heer Jean-François GHYS ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 april 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^