Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 mei 2015
gepubliceerd op 08 juni 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029250
pub.
08/06/2015
prom.
27/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029250

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


27 MEI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse;

Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gesloten op 20 maart 2008 en, inzonderheid op de artikelen 3 en 4;

Gelet op het decreet van 9 mei 2008 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-Bruxelles", gesloten op 20 maart 2008;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 maart 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 11 mei 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 13 mei 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), gegeven op 6 mei 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, dat gunstig geacht wordt op 17 mei 2015;

Gelet op het advies van het Directiecomité « Wallonie-Bruxelles International », gegeven op 8 mei 2015;

Gelet op het protocol nr. 454 van Sectorcomité XVII, gesloten op 13 maart 2015;

Gelet op het protocol nr. 671 van Sectorcomité XVI, gesloten op 20 maart 2015;

Gelet op het advies nr. 57.365/2 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 271/7, § 2, vijfde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International », ingevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014, worden de woorden « ten vroegste één jaar na de datum van het examen » geschrapt.

Art. 2.In artikel 13, § 2,vijfde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014, worden de woorden « ten vroegste één jaar na de datum van het examen » geschrapt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mei 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. FLAHAUT


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^