Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2015
gepubliceerd op 14 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029373
pub.
14/08/2015
prom.
17/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029373

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


17 JULI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 7, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, inzonderheid op artikel 1, zoals vervangen bij de besluiten van de Regering van 28 oktober 1994, 27 juni 2001, 17 juli 2002, 16 oktober 2003, 17 juni 2004, 9 september 2005, 31 augustus 2006, 12 oktober 2007, 18 september 2008, 27 mei 2009, 19 mei 2010 en 9 juni 2011;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 16 juni 2015 van het onderhandelingscomité - sector IX Onderwijs, van het comité voor de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 16 juni 2015 van het comité voor het overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-centra die door de Regering worden erkend;

Gelet op het protocol van 16 juni 2015 waarbij werd vastgesteld dat de organisaties die de ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen, werden geraadpleegd overeenkomstig artikel 7, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de verenigingen van ouders van leerlingen en de Representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 april 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 mei 2015;

Gelet op het advies nr. 57.686/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 13 juli 2015 op grond van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, zoals laatst vervangen bij het besluit van de Regering van 9 juni 2011, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.De leden van het vastbenoemd en stagedoend personeel, onderworpen aan het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de leden van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, genieten het hierna bepaalde jaarlijkse vakantiestelsel : 1. Allerheiligen (herfstvakantie): van maandag 2 november 2015 tot vrijdag 6 november 2015;2. Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015;3. Kerstvakantie (wintervakantie) : van maandag 21 december 2015 tot vrijdag 1 januari 2016;4. Krokusvakantie (ontspanning): van maandag 8 februari 2016 tot vrijdag 12 februari 2016;5. Paasvakantie (voorjaarsvakantie): van maandag 28 maart 2016 tot vrijdag 8 april 2016;6. Zomervakantie : de zomervakantieperioden worden vastgesteld als volgt, waarbij ermee rekening wordt gehouden dat de psycho-medisch-sociale centra, gedurende deze vakantie, door wachtdiensten te organiseren die voor de raadplegende personen duidelijk gesignaleerd zijn, jongeren en gezinnen moeten adviseren inzake school- en beroepsoriëntatie : a) voor de directeurs : van maandag 11 juli 2016 tot en met vrijdag 19 augustus 2016;b) voor de andere personeelsleden : ofwel van maandag 4 juli 2016 tot en met vrijdag 19 augustus 2016, ofwel van maandag 11 juli 2016 tot en met vrijdag 26 augustus 2016".7. Verschillende verlofdagen : a) Verlof : woensdag 4 mei 2016;b) Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016;c) Verlof : vrijdag 6 mei 2016;d) Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2016.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015 en treedt buiten werking op 31 augustus 2016.

Art. 3.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, J. MILQUET


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^