Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2015
gepubliceerd op 07 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsid

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029445
pub.
07/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029445

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 juni 2008 betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, inzonderheid op artikel 117, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009, en op artikel 118;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 april 2015;

Overwegende dat overgegaan moet worden tot de vervanging van de ontslagnemende leden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten, wordt het tweede streepje vervangen door de volgende bepaling : - als werkende en plaatsvervangende leden die de meest representatieve verenigingen van de leden van het gesubsidieerd vrij onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale arbeidsraad :

WERKENDE LEDEN

1ste PLAATSVERVANGENDE LEDEN

2de PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. A.F. VANGANSBERGT; de heer Philippe BEGUIN; de heer Jean-Michel CAFAGNA; de heer Marc JOYE;

Mevr. Annick BERTRAND; de heer Marc MANSIS.

de heer Fabrice PINNA; de heer Olivier DUBUS;

Mevr. Carine DUJARDIN;

Mevr. Kelly JOSSE; de heer Benoît MASSART; de heer Jean-François GHYS.

de heer Michel PATRIS; de heer Yvan SCOYS;

Mevr. Sandra DEJARDIN; de heer Fabrice ALTES; de heer Joan LISMONT; de heer Pierre DEHALU.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^