Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2015
gepubliceerd op 12 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029459
pub.
12/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029459

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 171 en 173;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014 » ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 en 17 februari 2015 ;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 en 17 februari 2015, wordt het tweede streepje vervangen als volgt : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden in het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT ;

Mevr. Valérie DUMONT ;

De heer André LORGE ;

De heer Jean-Marc DAMRY ;

De heer André VAN KERREBROECK ;

Mevr. Sandra DEJARDIN ;

De heer Yvan SCOYS ;

De heer Michel GOFFIN ;

De heer Joan LISMONT ;

Mevr. Sophie GOLDMANN ;

De heer Pierre DEHALU. Mevr. Marie-Françoise MONCOUSIN ;

De heer Philippe SOUTMANS ;

Mevr. Anne-Marie VALENDUC ;

De heer Bernard DETIMMERMAN ;

Mevr. Laurence VINCENT;

Mevr. Véronique MOINY ;

De heer Benjamin COLINET ;

De heer Pierre VAN RAEMDONCK;

De heer Fabrice ALTES;

De heer Roland SPEECKAERT ;

De heer Marc MANSIS.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Lisa SALOMONOWICZ


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^