Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 januari 2016
gepubliceerd op 12 februari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Netoverschrijdende commissie voor de statuten, opgericht bij artikel 1 van het decreet van 11 april 2014 houdende verschillende bepalingen betreffende het statu

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029081
pub.
12/02/2016
prom.
27/01/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029081

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


27 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Netoverschrijdende commissie voor de statuten, opgericht bij artikel 1 van het decreet van 11 april 2014 houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 april 2014 houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs, inzonderheid op de artikelen 1, 4, 5 en 6;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Op de voordracht van de Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Naast de leden aangewezen bij de artikelen 3 en 4, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° en 5° van het decreet van 11 april 2014 houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs, wordt de Netoverschrijdende commissie voor de statuten samengesteld uit de volgende leden aangewezen voor een vernieuwbare termijn van vier jaar: 1° als lid dat het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs vertegenwoordigt, de heer Etienne MICHEL, Mevrouw Bénédicte BEAUDUIN en de heer Stéphane VANOIRBECK ;2° als lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, de heer Michel BETTENS ;3° als lid dat het door de Franse Gemeenschap georganiseerd onderwijs vertegenwoordigt, de heer Jean NAESSENS, de heer Michel CULOT en de heer Jean-Christophe WILLEN ;4° als lid dat het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigt voor het basisonderwijs, het gespecialiseerd onderwijs en het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan: Mevrouw Isabelle BLOCRY, Mevrouw Axelle BRUYNINCKX en de heer Carlo GIANNONE ;5° als lid dat het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigt voor het secundair onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie: de heer Pol SOUDAN, Mevrouw Marie DI CARA LAVALLE en de heer Roberto GALLUCCIO ;6° als vertegenwoordiger(-ster) van de vijf vakverenigingen ten belope van een gelijk aantal mandaten: - de heer Eugène ERNST (CSC enseignement) ; - Mevrouw Anne-Françoise VANGANSBERGT (CSC enseignement) ; - Mevrouw Laurence MAHIEUX (CSC enseignement) ; - de heer Joan LISMONT (SETCA SEL) ; - de heer Fabrice ALTES (SETCA SEL) ; - Mevrouw Sophie GOLDMANN (SETCA SEL); - de heer Pascal CHARDOME (CGSP - Secteur Enseignement) ; - Mevrouw Christiane CORNET (CGSP - Secteur Enseignement) ; - de heer Philippe JONAS (CGSP - Secteur Enseignement) ; - de heer Marc MANSIS (APPEL - CGSLB) ; - de heer Jean-François GHYS (APPEL - CGSLB) ; - Mevrouw Bénédicte WENIN (APPEL - CGSLB) ; - Mevrouw Ariane GILLET (SLFP Enseignement) ; - de heer Stéphane SEYNAEVE (SLFP Enseignement).

Art. 2.Het ondervoorzitterschap van de Commissie wordt, voor een periode van twee jaar vanaf de datum van dit besluit, wordt door de heer Jacques LEFEBVRE, directeur-generaal van het personeel van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd onderwijs, waargenomen.

Art. 3.Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de Algemene dienst Coördinatie en Conceptie van de sociale betrekkingen, bijgestaan door de Algemene diensten Statuten van de Algemene directie Personeel van het door de Federatie Wallonië - Brussel georganiseerd onderwijs en van de Algemene directie Personeel van het door de Federatie Wallonië - Brussel gesubsidieerd onderwijs.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 5.De Minister van Onderwijs en de Minister van Onderwijs voor sociale promotie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 januari 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Isabelle SIMONIS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^