Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2016
gepubliceerd op 01 juli 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de coördinatiegroep ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van d

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029303
pub.
01/07/2016
prom.
25/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029303

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de coördinatiegroep ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap, artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 mei 2016;

Op de voordracht van de Minister van Vrouwenrechten en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt onder "decreet" verstaan : het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De coördinatiegroep is samengesteld uit de volgende leden : 1° een werkend lid en een plaatsvervangend lid dat elke Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap vertegenwoordigt;2° een werkend lid en een plaatsvervangend lid van het secretariaat-generaal van de Federatie Wallonië-Brussel;3° een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de vijf algemene besturen van de Federatie Wallonië-Brussel (Hulpverlening aan de Jeugd;Justitiehuizen, Sport; Cultuur; Onderwijs); 4° een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de Algemene Directie Gelijke Kansen van het secretariaat-generaal van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel;5° een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de Directie Onderzoek, Statistische Coördinatie en Evaluatie van het overheidsbeleid van het secretariaat-generaal van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel;6° een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de algemene directie begroting en financiën van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel;7° een werkend lid en een plaatsvervangend lid, op de voordracht van de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique";8° de coördinator of zijn vertegenwoordiger van de steuncel voor de integratie van de genderdimensie in de Federatie Wallonië-Brussel van het secretariaat-generaal van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel. De coördinatiegroep kan elke persoon die hij als nuttig acht uitnodigen deel te nemen aan het onderzoek van een specifiek vraagstuk.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de rechten van de vrouw, of voor gelijke kansen, neemt het voorzitterschap van de coördinatiegroep waar. Het secretariaat wordt door de steuncel voor de integratie van de genderdimensie in de Federatie Wallonië-Brussel waargenomen.

Art. 4.De coördinatiegroep vergadert minstens twee keer per jaar.

Art. 5.De Regering stelt het huishoudelijk reglement van de Coördinatiegroep vast binnen de drie maanden volgend op de installatie ervan, op de voordracht van deze.

Art. 6.In het kader van de uitoefening van haar opdrachten : 1° draagt de coördinatiegroep bij tot de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;2° bevordert de coördinatiegroep de uitwisseling van informatie en van goede praktijken inzake genderproblematiek binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut en de autonome ondernemingen van openbaar nut die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren;3° maakt de coördinatiegroep een vijfjarenplan van strategische doelstellingen en maatregelen op dat de volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen beoogt.Dat vijfjarenplan vermeldt voor elk van de bevoegdheden van de Gemeenschap de doelstellingen, de maatregelen en specifieke hervormingen die moeten worden goedgekeurd en toegepast gedurende de legislatuur; 4° bereidt de coördinatiegroep de ontwerpen van verslag in het midden van de legislatuur en op het einde van de legislatuur bedoeld in artikel 10 van het decreet voor en coördineert die;5° brengt de coördinatieraad adviezen en aanbevelingen uit betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap.

Art. 7.In afwijking van artikel 11 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking, benoemt de Minister van Vrouwenrechten, of van Gelijke Kansen, de in artikel 2, 1° tot 5° bedoelde leden van de coördinatiegroep, die door de bevoegde ministers worden voorgedragen.

In afwijking van artikel 11 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking, benoemt de Minister van Vrouwenrechten, of van Gelijke Kansen, de in artikel 2, 6° bedoelde leden, die door de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique" worden voorgedragen.

Art. 8.De Minister bevoegd voor de rechten van de vrouw en gelijke kansen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 mei 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^