Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2016
gepubliceerd op 08 juli 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC (Instituut voor opleiding t

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029308
pub.
08/07/2016
prom.
25/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029308

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC ("Institut de la formation en cours de carrière") (Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan), van het opleidingsplan van de module waarin onder andere de inhoud van de opleiding, alsook de doelstellingen van de opleiding en de te verwerven vaardigheden vastgelegd worden met toepassing van artikel 25, § 3, van het decreet van 30 april 2009 houdende uitvoering van het protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 april 2009 houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector, op de artikelen 24 en 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC ("Institut de la formation en cours de carrière") (Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan), van het opleidingsplan van de module waarin onder andere de inhoud van de opleiding, alsook de doelstellingen van de opleiding en de te verwerven vaardigheden vastgelegd worden met toepassing van artikel 25, § 3, van het decreet van 30 april 2009 houdende uitvoering van het protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan van 25 februari 2016 met toepassing van artikel 25 van dat decreet;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 mei 2016;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC ("Institut de la formation en cours de carrière") (Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan), van het opleidingsplan van de module waarin onder andere de inhoud van de opleiding, alsook de doelstellingen van de opleiding en de te verwerven vaardigheden vastgelegd worden met toepassing van artikel 25, § 3, van het decreet van 30 april 2009 houdende uitvoering van het protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector, wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.Voor het luik bestemd voor de cognitieve psychologie van het kind (20 uren) voor de leerlingen van 5 tot 12 jaar, heeft de bij de module bedoelde opleiding de volgende bijzondere doelstellingen : - de verschillende stappen kennen van de ontwikkeling van het kind tussen 5 en 12 jaar op psychologisch, sociaal en cognitief vlak; - de schoolmotivatie tussen 5 en 12 jaar begrijpen; - de praktijk van de waarneming die tot een diagnose leidt, ontwikkelen.".

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Voor het luik bestemd voor de cognitieve psychologie van het kind (20 uren) voor de leerlingen van 10 tot 15 jaar, heeft de bij de module bedoelde opleiding de volgende bijzondere doelstellingen : - de verschillende stappen kennen van de ontwikkeling van het kind tussen 10 en 15 jaar op psychologisch, sociaal en cognitief vlak; - de schoolmotivatie tussen 10 en 15 jaar begrijpen; - de praktijk van de waarneming die tot een diagnose leidt, ontwikkelen.".

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 6.Voor het luik bestemd voor het onderwezen vak (40 uren) : - de referentiesystemen in verband met het betrokken onderwijsniveau en het betrokken vak leren kennen. Wanneer er, voor een vak, geen gemeenschappelijk referentiesysteem bestaat, rust de opleiding op de bestanddelen van het takendecreet; - leeractiviteiten analyseren in verband met het/de betrokken referentiesysteem(emen), als deze bestaan, om : o kennis te nemen van de vooruitgang van de leerprocessen (in het betrokken vak) gedurende de periode van het lager onderwijs en van de lagere graad van het secundair onderwijs; o de conceptuele sprongen in het leerproces vast te stellen, de mogelijke breekpunten in de leercursus te erkennen en te begrijpen; o de maatregelen inzake pedagogische continuïteit te nemen om het conceptuele leerproces in de hand te werken; - verschillende instrumenten voor de externe evaluatie (al dan niet bekrachtigd door een getuigschrift) alsook de didactische projecten in verband daarmee, als deze bestaan, ontdekken en gebruiken. Leren communiceren en collegiaal spreken over de waarneming en de evaluatie van de leerresultaten en de moeilijkheden van de leerlingen; - het kind of de jonge adolescent en de klassengroep gedurende hun leerproces waarnemen, om gedifferentieerde onderwijspraktijken toe te kunnen passen; de gevolgen van de gedifferentieerde praktijken op het leerproces van de leerlingen meten.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 5.De Minister van Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 mei 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Mevr. M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^