Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2016
gepubliceerd op 03 oktober 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter-

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029435
pub.
03/10/2016
prom.
25/05/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029435

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76, gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 8 november 2001 en 13 september 2012;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2012, 5 juni 2012, 20 juni 2012, 28 november 2012, 4 december 2013, 16 januari 2014, 30 juni 2015 en 20 januari 2016;

Overwegende dat een ontslagnemend lid moet worden vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2012, 5 juni 2012, 20 juni 2012, 28 november 2012, 4 december 2013, 16 januari 2014, 30 juni 2015 en 20 januari 2016, worden de woorden "Mevr. Ariane GILLET" vervangen door de woorden "Mevr. Véronique DESLOOVER".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het vorige lid, behouden de op die datum reeds bijeengeroepen raden van beroep de samenstelling die ze op het ogenblik van hun bijeenroeping hadden.

Brussel, 25 mei 2016.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^