Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 juli 2016
gepubliceerd op 14 oktober 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht van het auteursrecht van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van Open

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029478
pub.
14/10/2016
prom.
20/07/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029478

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 JULI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht van het auteursrecht van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van Openbaar Nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2009;

Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 over de audiovisuele mediadiensten, artikel 140, § 3;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, artikel 24;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 12 november 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van de ARES, verleend op 7 december 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van de ONE, verleend op 14 december 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, verleend op 1 februari 2016;

Gelet op het advies van de Directieraad van het ETNIC van de Franse Gemeenschap, verleend op 4 februari 2016;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan, verleend op 17 maart 2016;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge raad voor de Audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap, dat als zijnde gunstig wordt geacht bij gebrek eraan binnen de zestig werkdagen die de ontvangst van de aanvraag volgen;

Gelet op het protocol nr. 465 van het Comité van Sector XVII, gesloten op 8 april 2016;

Gelet op het advies nr. 59.562/4 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2016 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de overdracht van het auteursrecht

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de statutaire en contractuele personeelsleden van de diensten van de Franse Gemeenschap.

Onder "diensten van de Franse Gemeenschap", in de zin van dit besluit, wordt verstaan: "de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge raad voor de Audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder sector XVII ressorteren".

Onder "werkgever", in de zin van dit besluit, wordt verstaan: het Ministerie van de Franse Gemeenschap of de instelling van openbaar nut waarbinnen dewelke het personeelslid zijn ambt uitoefent.

Art. 2.Het personeelslid draagt, definitief en zonder geografische beperking, aan de werkgever het geheel patrimoniumrechten op het werk waar het de auteur of coauteur van is en dat het verwezenlijkt tijdens de uitoefening van zijn ambt, over.

De vergoeding voor deze overdracht van rechten is vervat in de bezoldiging zoals bepaald overeenkomstig het geldende geldelijke statuut.

Art. 3.In geval van exploitatie in een vorm die onbekend was op de datum van de aanwerving met statuut of van de handtekening van de overeenkomst van de overgedragen rechten bedoeld bij het eerste lid, wordt een deelname van 10% van de gegenereerde winst aan het personeelslid toegekend.

De deelname bedoeld bij het tweede lid kan echter de maximale bruto jaarlijkse bezoldiging van schaal 170/1 niet overschrijden.

Art. 4.Het personeelslid machtigt de werkgever ertoe, voor de noodzakelijkheid van de werking en de activiteiten van de diensten, zijn werk openbaar te maken en te wijzigen of te laten wijzigen. Deze machtiging geldt voor een duur van twintig jaar na de datum van de creatie van het werk.

Art. 5.Het werk wordt uitgebaat onder de naam (namen) van de auteur(s) en/of coauteur(s) en van de werkgever of, mits de instemming van de auteur(s) en/of coauteur(s), onder de exclusieve naam van de werkgever.

Het akkoord voor het gebruik van het werk onder de exclusieve naam van de werkgever wordt gesloten tussen het personeelslid en de leidend ambtenaar van het Ministerie van de Franse Gemeenschap of van de instelling van openbaar nut waarin het personeelslid zijn ambt uitoefent en vermeldt de duur van de machtiging. Als deze laatste niet vermeld wordt, is deze machtiging geldig voor een duur van 20 jaar. HOOFDSTUK 2. - Slotbepaling

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, André FLAHAUT


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^