Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 november 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Ni

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029601
pub.
16/01/2017
prom.
16/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029601

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


16 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 96, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1998;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 11, 13 en 20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 augustus 2016 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 augustus 2016 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 24 augustus 2016 ;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën, gegeven op 22 september 2016 ;

Gelet op het protocol nr. 468 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, afgesloten op 14 oktober 2016 ;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 34 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, in de vermeldingen van de basisschalen van de schalen van niveau 1, onder de opschriften van schalen 100/1i, 101/1i, 102/1i en 110/1i, worden de vermeldingen van de trappen « 3 (1) x 766,93 » vervangen door « 3 (1) x 704,18 » ;2° in hetzelfde lid, in de vermeldingen van de kwalificatieschalen 4 van niveau 1, wordt de vermelding van de schaal « 104/4i » vervangen door de vermelding « 101/4i ». 3° in het tweede lid worden de vermeldingen van de schalen van de ambtenaren-generaal vervangen als volgt :

150/1i

161/1i

Minimum : 41.130,62

Minimum : 51.230,62

Trappen : 10 (2) X 2020

Trappen : 10 (2) X 2020


Art. 2.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt : « In afwijking van artikel 34, tweede lid, in de schalen van de ambtenaren-generaal, onder het opschrift van de schaal 150/1iest wordt het tussenbedrag van « 52.107,52 » ingevoegd. ».

Art. 4.Artikel 1, 1° en 2°, heeft uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2005 tot wijziging van het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die tot het Sectorcomité XVII behoren ter uitvoering van de protocollen 312 en 320.

Artikel 1, 3°, en artikel 2 hebben uitwerking met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2010 tot 31 maart 2013.

Brussel, 16 november 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, André FLAHAUT


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^