Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 november 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Herstal ertoe gemachtigd wordt, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, percelen opgenomen in het kadaster 6de afde

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029610
pub.
16/01/2017
prom.
09/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029610

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Herstal ertoe gemachtigd wordt, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, percelen opgenomen in het kadaster 6de afdeling, sectie B, nr. 646 Y deel en nr. 641 F deel te verwerven naast de Ecole Vottem-Centre, rue Emile Vandervelde 19 te 4041 Vottem


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de Grondwet, artikel 16;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 79 ;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000;

Gelet op het decreet van 9 november 1990 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte die worden gevorderd of waartoe machtiging wordt verleend door de Executieve van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd ;

Gelet op de beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Herstal van 24 november 2011, 29 maart 2012, 4 september 2013 en 30 maart 2015 ;

Gelet op de brief van 17 september 2014 van de stad Herstal gestuurd aan de diensten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het gunstig verslag op de aanvraag om onteigening ten algemenen nutte, opgemaakt door de Algemene Dienst Schoolinfrastructuren gesubsidieerd door het Ministerie van de Franse Gemeenschap ;

Overwegende dat het dringend is om verbouwings- en inrichtingswerken uit te voeren in het gymnasium van de school Vottem-Centre gevestigd rue Emile Vandervelde 19 te 4041 Vottem om aan de bouwvallen en veiligheids-, salubriteits-, hygiënische en gezondheidsproblemen te beantwoorden waarmee de bewoners geconfronteerd worden ;

Overwegende dat sommige aspecten van het gebouw niet meer aan de huidige normen beantwoorden inzake hygiëne en/of de gezondheid van de bewoners zouden kunnen aantasten ;

Overwegende dat deze werkzaamheden ook nodig zijn om bijkomende beschadigingen aan het gebouw te vermijden ;

Overwegende dat het nodig om een voldoende en beveiligde begaanbare toegang te creëren, langs het achterste gedeelte van het gebouw en dat het nodig is om de breedte van de bovenvermelde toegang tot de verkeerswegen te vergroten om de doorgang van de werfvoertuigen te vergemakkelijken en om de toegang tot de brandweervoertuigen te verzekeren ;

Gelet op de bovenvermelde brief van 17 september 2014 en de hierin bevatte documenten, aanvraag en vergunningen ;

Overwegende dat bijgevolg de aanschaffing van de gedeeltes van percelen opgenomen in de plannen van de grondinnemingen gevoegd bij dit besluit van algemenen nutte zijn en dat het beroep op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden verantwoord is ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onteigening in volle eigendom van de percelen, opgenomen in het kadaster 6de Afdeling, sectie B, nrs. 646, Y deel en 641 F, deel die naast de school Vottem-Centre, rue Emile Vandervelde 19 te 4041 Vottem, is van algemeen nut.

Art. 2.De onmiddellijke inbezitneming van deze goederen wordt als onontbeerlijk ten algemenen nutte verklaard.

Art. 3.Er zal toepassing worden gemaakt van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 4.Van dit besluit wordt aan de gemeente Herstal kennisgegeven en het wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 5.De gemeente Herstal wordt ertoe gemachtigd in haar naam ten algemenen nutte de grondinnemingen opgenomen in artikel 1 te onteigenen.

Art. 6.De Minister van Leerplichtonderwijs, belast met de schoolgebouwen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 november 2016.

De Minister-president, Rudy DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Marie-Martine SCHYNS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^