Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 februari 2017
gepubliceerd op 28 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017010825
pub.
28/02/2017
prom.
01/02/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010825

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen;

Overwegende dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen, met het oog op administratieve vereenvoudiging, dient te worden opgeheven, aangezien het voormelde decreet van 7 november 2013 voor de Regering geen verplichting meer inhoudt de lijst van de doctoraatscholen vast te leggen die erkend zijn op de voordracht van het "Fonds national de la recherche scientifique (FNRS)"(Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek);

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2014-2015.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het hoger onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.C. MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^