Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 14 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georgani

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014270
pub.
14/12/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014270

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 OKTOBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het protocol van sectoraal akkoord 2017-2018 van 12 juli 2017 afgesloten tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vakbondsorganisaties en de inrichtende machten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 oktober 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 oktober 2017;

Gelet op de « gendertest » van 29 augustus 2017 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007, in de rubriek « AMBTEN VAN RANG 1 », worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de sub-rubriek « 2bis.Meester-assistent belast met het administratief en juridisch beheer van de Hogeschool », wordt het indexcijfer van de weddeschaal « 415 » vervangen door het indexcijfer « 422 »; 2° in de sub-rubriek « 2ter.Meester-assistent belast met het financieel en boekhoudkundig beheer van de Hogeschool », wordt het indexcijfer van de weddeschaal « 415 » vervangen door het indexcijfer « 422 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2017-2018.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^