Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden van de dienst voor de erkenning van de gezondheidszorgverstrekkers die worden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017032059
pub.
10/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032059

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden van de dienst voor de erkenning van de gezondheidszorgverstrekkers die worden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014, en artikel 88, § 2, tweede lid en derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/1989 pub. 14/06/2016 numac 2016000348 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Officieuze coördinatie sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016024016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap, en op de bijlage ervan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 november 2017;

Gelet op het protocol nr. 485 van het Comité van sector XVII, opgemaakt op 20 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is toepasselijk op de Franstalige personeelsleden die van de dienst voor de erkenning van de gezondheidszorgverstrekkers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap worden overgedragen.

Onder personeelslid wordt verstaan : de ambtenaren, de stagiairs en de contractuele personeelsleden.

Art. 2.§ 1. De overgedragen personeelsleden die, op het ogenblik van hun overdracht, titularis zijn van een klasse of van een graad behorend tot de categorie van de klassen of graden vermeld in de tweede kolom, worden door graadomzetting benoemd in de graad bepaald bij het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 voorkomend in de negende kolom van de hierna vermelde tabel en genieten één van de eraan verbonden weddeschalen bepaald bij het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 :

Federaal niveau

Federale graad of klasse

Federale weddeschaal

Minimum - Maximum

Niveau FG

Rang FG

Categorie FG

Kwalificatiegroep

Graad FG

Weddeschaal FG

Minimum - Maximum

A

Attaché - A1

A11

21.880 - 33.895

1

10

ADM

1

Attaché

101/1

22.750,88 - 34.268,10

A

Attaché - A1

A12

23.880 - 35.895

1

10

ADM

1

Attaché

101/1

22.750,88 - 34.268,10

A

Attaché - A2

A21

25.880 - 38.360

1

10

ADM

1

Attaché

101/1

22.750,88 - 34.268,10

B

Administratief deskundige

BA1

16.804 - 25.218

2+

25

ADM

1

Gegradueerde

250/1

15.747,04 - 23.896,85

B

Administratief deskundige

BA2

18.663 - 30.884

2+

26

ADM

1

Eerstaanwezend gegradueerde

260/1

17.574,77 - 25.724,58

B

Administratief deskundige

B1

16.804 - 24.624

2+

25

ADM

1

Gegradueerde

250/1

15.747,04 - 23.896,85

C

Administratief assistent

CA1

14.273,70 - 22.648,02

2

20

ADM

1

Assistent

201/1

14.575,92 - 24.340,48

C

Administratief assistent

C1

14.274 - 20.067

2

20

ADM

1

Assistent

200/1

14.275,77 - 24.040,33


De overgedragen personeelsleden krijgen een weddeschaal toegekend die overeenstemt met de graad waarin ze door deze omzetting benoemd worden, op grond van hun federale anciënniteit, die gelijkgesteld wordt met een anciënniteit die verworven is bij de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

De ambtenaren die minstens 15 jaar anciënniteit telden in het niveau dat ze op het ogenblik van hun overdracht bekleedden, worden benoemd in de graad van eerstaanwezend ambtenaar van het niveau waartoe ze behoren krachtens deze omzetting en krijgen de eraan verbonden weddeschaal toegekend.

De overgedragen personeelsleden kunnen, krachtens deze omzetting, geen andere graad en/of weddeschaal toegekend krijgen dan de graden en/of de weddeschaal van statutaire werving van het niveau waarin ze worden omgezet. Deze omzetting geeft overigens geen recht op de statutaire benoeming voor de personeelsleden die stagiairs zijn of die contractueel zijn.

De overgedragen personeelsleden behouden de weddeschaal verbonden aan hun federale klasse of graad zolang een gemeenschapsschaal waarop ze krachtens hun gemeenschapsgraad recht hebben niet hoger is.

Art. 3.De personeelsleden behouden hun recht op het saldo van de jaarlijkse verlofdagen en de compensatiedagen waarop ze, vóór hun overdracht, binnen de federale administratie, recht hadden krachtens een reglementaire bepaling. Het gebruik van dat saldo wordt door de gemeenschapsreglementering geregeld.

Art. 4.De overgedragen personeelsleden behouden de laatste evaluatievermelding die hun binnen het federaal openbaar ambt werd toegekend, zolang geen nieuwe evaluatievermelding hun werd toegekend krachtens het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

De vermeldingen "uitzonderlijk" of "voldoet aan de verwachtingen", die met toepassing van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt werden toegekend, worden omgezet in de vermelding "gunstig" in de zin van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

De vermeldingen "te verbeteren" of "onvoldoende", die met toepassing van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt werden toegekend, worden respectief omgezet in de vermeldingen "met voorbehoud" en "gunstig" in de zin van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

De vermeldingen die door de federale overheid werden toegekend, worden geacht door de Franse Gemeenschap toegekend te zijn en heeft alle gevolgen die eraan verbonden zijn krachtens het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996.

Art. 5.§ 1. De ambtenaren die geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau in de federale overheidsdienst waartoe ze vóór hun overdracht behoorden, behouden, in de diensten van de Regering, de rechten op bevordering die ze door dat slagen hebben verworven.

Voor hun klassering, worden die geslaagden geacht die selectie in de diensten van de Regering te hebben voorgesteld.

Indien de processen-verbaal van de selecties op dezelfde datum werden afgesloten, worden de geslaagden onder hen gerangschikt, alsof ze aan dezelfde selectie hadden deelgenomen.

Indien de processen-verbaal van de selecties op verschillende datums werden afgesloten, wordt voorrang gegeven aan de geslaagden voor de selectie waarvan het proces-verbaal op de vroegste datum werd afgesloten. § 2. Wanneer een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau waaraan een ambtenaar kan deelnemen, werd aangekondigd in de federale overheidsdienst waartoe hij vóór de datum van zijn overdracht behoort, behoudt de overgedragen ambtenaar het recht daaraan deel te nemen.

Paragraaf 1 van dit artikel is van toepassing op de ambtenaar die geslaagd is voor een in het eerste lid bedoelde selectie. § 3. De Regering stelt de nadere regels vast voor de vrijstellingen die van toepassing zijn als de ambtenaar gedeeltelijk geslaagd is voor een vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau.

Art. 6.De ambtenaren die zich op 31 december 2015 in een aanpassingsperiode bevinden, worden in de bevorderingsgraad op 1 januari 2016 benoemd.

Ze nemen echter rang in, voor de berekening van hun anciënniteit in hun wervingsschaal en voor hun niveauanciënniteit, op de datum waarop de aanpassingsperiode is begonnen.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 8.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2017.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^