Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 09 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017032066
pub.
09/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032066

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, voor het schooljaar 2018-2019


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 maart 2002 betreffende de sturing van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, voor het schooljaar 2018-2019, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social sluiten houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, voor het schooljaar 2017-2018;

Gelet op de "gendertest" van 16 november 2017 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voordrachten van de Sturingscommissie betreffende de prioritaire studierichtingen en thema's voor de opleiding tijdens de loopbaan van de leerkrachten en het personeel van de PMS-centra voor alle onderwijsnetten, van 19 september 2017;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De prioritaire thema's en studierichtingen betreffende de opleidingen georganiseerd op macroniveau gedurende het schooljaar 2018-2019 hebben tot prioritair doel het implementeren van het Pact voor excellentieonderwijs te ondersteunen en bevatten, in elk geval, de volgende elementen : 1. Bijwerking van de kennis : zijn kennis verrijken om een inhoud, een beroep beter te beheersen : a) wetenschappelijke kennis : voorbeeld : bijdrage van het recentste onderzoek op het vlak van de cognitiewetenschappen, inzonderheid neurowetenschappen;b) disciplinair : kwalificerende en algemene opleiding : nieuwe Franstalige Belgische auteurs, opvoeding tot verkeersveiligheid, opleiding tot secourisme (eerste hulp) en inzonderheid de reddende gebaren, de lectuur van lange teksten, evolutie van de techniek in de autosector, financiële opleiding, verantwoordelijke consumptie, enz;c) ten opzichte van een onderwijsniveau : vakontdekking, eigenaardigheden van het gespecialiseerd onderwijs, specifieke stoornissen, nieuwe hervormingen inzonderheid deze die voortvloeien uit het Pact voor execellentieonderwijs, integratie, taalbad;d) ten opzichte van een ambt : veiligheidseisen die specifiek zijn voor sommige ambten of vakken, opleidingen voor stagemeesters;e) recht en onderwijs;f) opvoeding tot het milieu en de duurzame ontwikkeling in de schoolcursus en in de opleiding van leerkrachten.2. Vragen over de algemene pedagogie en didactiek : individueel plan, ontwikkelen van de leerling, motivering, studierichting, analyse van het leerproces, inaanmerkingneming van de specifieke behoeften van de leerling in het gewoon onderwijs (inzonderheid inzake redelijke aanpassingen, meer specifiek in het gewoon onderwijs), strategieën die aangepast zijn aan het gespecialiseerd onderwijs, verstevigen en optimaliseren van de taalcompetenties van nieuwkomers en allofonen in het kader van het Frans als vreemde taal;3. Vakdidactiek of bijzondere didactiek : Didactische analyse van een vakbegrip of -gebied (punt problematische aangelegenheid of knelpunten begrippen).Deze opleidingen zullen in verband staan met de nieuwe referentiesystemen. Indien mogelijk zouden de keuzes gemaakt worden op basis van de resultaten van de externe evaluaties. In dit kader zal aan de referentie naar de ICT(Onderwijs) gewerkt worden; 4. Aanleren van het opvatten van programmatie- en reguleringsinstrumenten om voor de dekking te zorgen van de programma's, zich eigen maken van cursusprogramma's;5. Opleiding tot de evaluatie : docimologie, statuut van de fout in leerprocessen (in aanmerking nemen en exploitatie ervan), verscheidene types van evaluaties, opbouwen van evaluatie-instrumenten en criteriaroosters ermee verbonden met als doel een evenwicht tussen de evaluatie van de hulpbronnen en van de competenties;6. Begrip van de verschijnselen van de intermenselijke relatie, beperkte groepen en ontwikkeling van de gedragingen die eigen zijn aan het beheer van de menselijke en democratische relatie op het niveau van de leerlingen (inzonderheid pesterijen onder leerlingen op school);7. Relatie en communicatie tussen volwassenen en persoonlijke ontwikkeling van de volwassene (inzonderheid collegiaal werk met inbegrip van de ambtenaren van de PMS-centra, partnerschappen (vb.In verband met het afhaken van school); 8. Studie van de sociale, economische en culturele factoren die het gedrag van de jongeren en hun leeromstandigheden beïnvloeden (inzonderheid afhaken van school);9. Bevordering van de ontwikkeling van de digitale competenties van leerkrachten volgens verschillende benaderingen inzonderheid de beroepsontwikkeling door bemiddeling van de digitale techniek, de exploitatie en creatie van digitale hulpbronnen, de digitale techniek in onderwijspraktijken om nieuwe paden te betreden (waaronder het scenariseren van onderwijsstelsels die de numerieke techniek integreren), de evaluatie, het remediëren, de versteviging en de voortgezette exploitatie met behulp van de digitale wereld, en het faciliteren van de verwerving van digitale competenties door de lerende;10. Cuturele en artistieke opvoeding, opvoeding tot de media.

Art. 2.De prioritaire thema's en studierichtingen betreffende de netoverschrijdende opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra gedurende het schooljaar 2018-2019, hebben tot prioritair doel het implementeren van een Pact voor excellentieonderwijs voor het onderwijs en bevatten, in elk geval, de volgende elementen : 1. Bijwerking van de kennis (bij voorbeeld het wetenschappelijk niveau, theorieën en begrippen in menselijke wetenschappen, institutionele evolutie);2. Wetgevingsaspecten, ethiek, deontologie;3. Studie van de sociale, economische en culturele factoren die het gedrag van de jongeren en hun leeromstandigheden beïnvloeden;4. Technieken en hulpmiddelen in verband met het vak (analyse van de aanvraag, onderhoud, collectieve benadering, testing, waarneming, ontwikkeling en opstellen van documenten);5. Moeilijkheden opsporen.Diagnostiek. Begeleiding; 6. Studierichting.Begeleiding van de leerlingen met specifieke behoeften in het gewoon onderwijs (en in het integratieonderwijs), en in het gespecialiseerd onderwijs en in het integratieonderwijs. 7. Steun voor ouderschap;8. Preventie.Gezondheidsopvoeding; 9. Partnerschappen met onderwijsteams - partnerschappen - institutionele analyse (inzonderheid in het kader van een bijzondere gebeurtenis in de school of in het kader van de integratie);

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social sluiten houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, voor het schooljaar 2017-2018, wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M. M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^