Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 05 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010316
pub.
05/02/2018
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010316

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 OKTOBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden (I)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 6, § 1 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1974 tot uitvoering van het artikel 32, § 2, voorlaatste alinea, van de wet van 29 mei 1959, zoals het werd gewijzigd door de wet van 11 juli 1973 en tot vaststelling van het bedrag, de wijze van berekening en het tijdstip van betaling van de werkingstoelagen in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1987 houdende de samenstelling en de werkings- en procedureregels van de commissies voorzien bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 1994 betreffende het toezicht over de inschrijving in onderwijsinrichtingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 1995 betreffende de samenstelling en de werking van de commissie ingesteld door artikel 2 van de wet d.d. 29 juni 1983 betreffende de leerplicht;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten4betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten3 tot instelling van een Verbeteringsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten2 houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten1 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten0 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Sturingscommissie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot op sluiten houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2010 pub. 02/03/2010 numac 2010029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau sluiten betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd t sluiten tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie;

Gelet op het advies 61.420/2 van de Raad van State, gegeven op 29 mei 2017, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Gelet op de « gendertest » van 22 september 2017 uitgevoerd overeenkomstig artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat de woorden waardoor de elektronische mededelingen verhinder worden, aanwezig zijn in de besluiten van 20 augustus 1957, 23 december 1974, 29 juni 1984, 14 september 1987, 14 april 1994, 27 april 1995, 10 maart 1998, 2 juni 1998, 17 mei 1999, 7 februari 2002, 13 februari 2003, 19 juni 2003, 4 juli 2003, 23 januari 2009, 27 mei 2009, 21 januari 2010, 16 juni 2011, 29 september 2011 en 15 mei 2014 en dat ze vervangen moeten worden door een technologisch neutrale bepalingen om de overgang naar een elektronische mededeling te vergemakkelijken ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat om de administratieve vereenvoudiging te vergemakkelijken, het gebruik van de aangetekende brief in bepaalde procedures afgeschaft moet worden;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor e-Gouvernement ;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Koninklijk besluit van 23 december 1974 tot uitvoering van het artikel 32, § 2, voorlaatste alinea, van de wet van 29 mei 1959, zoals het werd gewijzigd door de wet van 11 juli 1973 en tot vaststelling van het bedrag, de wijze van berekening en het tijdstip van betaling van de werkingstoelagen in het buitengewoon onderwijs

Artikel 1.In artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 23 december 1974 tot uitvoering van het artikel 32, § 2, voorlaatste alinea, van de wet van 29 mei 1959, zoals het werd gewijzigd door de wet van 11 juli 1973 en tot vaststelling van het bedrag, de wijze van berekening en het tijdstip van betaling van de werkingstoelagen in het buitengewoon onderwijs, worden de woorden in de Franse tekst « lettre recommandée » vervangen door de woorden « envoi recommandé ». HOOFDSTUK 2. - Koninklijk besluit van 14 september 1987 houdende de samenstelling en de werkings- en procedureregels van de commissies voorzien bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Art. 2.In artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 september 1987 houdende de samenstelling en de werkings- en procedureregels van de commissies voorzien bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, worden de woorden in de Franse teskt « lettre recommandée » vervangen door de woorden « envoi recommandé ». HOOFDSTUK 3. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 1994 betreffende het toezicht over de inschrijving in onderwijsinrichtingen

Art. 3.In artikel 10, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 1994 betreffende het toezicht over de inschrijving in onderwijsinrichtingen, worden de woorden « via de post » geschrapt. HOOFDSTUK 4. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 1995 betreffende de samenstelling en de werking van de commissie ingesteld door artikel 2 van de wet d.d. 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

Art. 4.In artikel 11, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 1995 betreffende de samenstelling en de werking van de commissie ingesteld door artikel 2 van de wet d.d. 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, worden de woorden in de Franse tekst « à la poste » geschrapt.

Art. 5.In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « per aangetekende brief met bewijs van ontvangst » vervangen door de woorden « aangetekend schrijven ». HOOFDSTUK 5. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten4 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

Art. 6.In artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten4 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan, worden de woorden « aangetekende brief » vervangen door de woorden « aangetekend schrijven ». HOOFDSTUK 6. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten3 tot instelling van een Verbeteringsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Art. 7.In artikel 5, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten3 tot instelling van een Verbeteringsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, worden de woorden « De oproeping moet ten minste acht werkdagen vóór de vergadering verzonden worden, met datum als postmerk. » vervangen door de woorden « De oproeping moeten ten minste acht werkdagen vóór de vergadering verzonden worden. ». HOOFDSTUK 7. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten2 houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

Art. 8.In artikel 4, § 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten2 houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, worden de woorden « per aangetekende brief met bewijs van ontvangst » telkens vervangen door de woorden « per aangetekend schrijven ».

Art. 9.In artikel 4, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « aangetekende brief » vervangen door de woorden « aangetekend schrijven ». HOOFDSTUK 8. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten1 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

Art. 10.In artikel 1 van de bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten1 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap, worden het tweede lid en het derde lid vervangen door de twee volgende leden : « Het gaat : 1° ofwel op eigen initiatief;2° ofwel ter uitvoering van een vorige beslissing van de Raad;3° ofwel op aanvraag van de ondervoorzitter;4° ofwel op aanvraag van ten minste vier werkende leden. In geval van een aanvraag geformuleerd met toepassing van het tweede lid, 3° en 4°, wordt de datum van de vergadering vastgesteld door de voorzitter binnen de veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Nochtans wordt deze termijn tijdens de maanden juli en augustus geschorst. ».

Art. 11.Artikel 2 van de bijlage van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 2.De oproeping wordt vier dagen vóór de vergadering verstuurd, behalve dringende en onvoorziene gevallen. Ze vermeldt de dagorde, de plaats, de datum en het uur van de vergadering. Ze wordt ook aan de plaatsvervangers met de vermelding « ter informatie » verstuurd.

Art. 12.In artikel 3, eerste lid, 4°, van de bijlage van hetzelfde besluit worden de woorden « schriftelijke aanvraag » telkens vervangen door het woord « aanvraag ». HOOFDSTUK 9. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten0 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Sturingscommissie

Art. 13.In de artikelen 3, § 1, en 6, § 3, van de bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap sluiten0 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Sturingscommissie, worden de woorden in de Franse tekst « par courrier » geschrapt. HOOFDSTUK 1 0. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot op sluiten houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan

Art. 14.In artikel 7, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2003 pub. 03/10/2003 numac 2003029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot op sluiten houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, worden de woorden « per ter post aangetekende brief » vervangen door de woorden par « per aangetekend schrijven ». HOOFDSTUK 1 1. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs

Art. 15.In artikel 5, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs sluiten houdende uitvoering van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs, worden de woorden « aangetekende brief » vervangen door de woorden « aangetekend schrijven ». HOOFDSTUK 1 2. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden

Art. 16.In artikel 5, eerste en tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden, worden de woorden « (...) per aangetekende brief ingediend (...) » telkens vervangen door het woord « (...) verstuurd (...) ». HOOFDSTUK 1 3. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Art. 17.In de artikelen 8 en 10, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de regels ter goedkeuring van de programma's van de cursussen in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, worden de woorden « per aangetekende brief » geschrapt. HOOFDSTUK 1 4. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2010 pub. 02/03/2010 numac 2010029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan

Art. 18.In artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2010 pub. 02/03/2010 numac 2010029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, worden de woorden « per aangetekende brief » vervangen door de woorden « per aangetekend schrijven ». HOOFDSTUK 1 5. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau sluiten betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau

Art. 19.In artikel 11, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau sluiten betreffende de raadpleging van de representatieve verenigingen van ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau, worden de woorden « per aangetekende brief » vervangen door de woorden « per aangetekend schrijven ».

Art. 20.Artikel 11, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De leden van de afvaardiging van de regeringsinstantie en van de vertegenwoordigingsorganen beschikken over een termijn van vijftien werkdagen te rekenen vanaf de zending van het advies om hun opmerkingen per aangetekend schrijven aan de voorzitter mee te delen. ». HOOFDSTUK 1 6. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie

Art. 21.In artikel 11, § 4, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie sluiten tot vaststelling van de wijze van erkenning van de verworven bekwaamheid voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging ervan in het onderwijs voor sociale promotie, worden de woorden in de Franse tekst « (...) entre le 50e et le 60e jour à dater de l'envoi du courrier de sollicitation. » vervangen door de woorden « (...) entre le 50e et le 60e jour à dater de l'envoi de la sollicitation. ». HOOFDSTUK 1 7. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd t sluiten tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie.

Art. 22.In artikel 6, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd t sluiten tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie, worden de woorden « aangetekende brief » vervangen door de woorden « aangetekend schrijven ».

Art. 23.In artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « datum van de post geldt als bewijs » geschrapt. HOOFDSTUK 1 8. - Slotsbepalingen

Art. 24.De minister bevoegd voor e-gouvernement, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. FLAHAUT


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^