Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 december 2017
gepubliceerd op 08 februari 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raa

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010581
pub.
08/02/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010581

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


15 DECEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen die hun ambt in het onderwijs voor sociale promotie uitoefenen sluiten en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen die hun ambt in het onderwijs voor sociale promotie uitoefenen sluiten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2015, 28 juli 2015, 16 september 2015 en 16 juni 2017;

Overwegende dat de ontslagnemende leden moeten worden vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2015, 28 juli 2015, 16 september 2015 en 16 juni 2017, worden de woorden "Mevr. Annie COLARTE" en "De heer Claude SCIEUR" respectief vervangen door de woorden "De heer Michel LATINE" en "Mevr. Annie COLARTE".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het vorige lid, behouden de op die datum reeds bijeengeroepen raden van beroep de samenstelling die ze hadden op het ogenblik van de bijeenroeping.

Brussel, 15 december 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^