Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 juli 2017
gepubliceerd op 12 juni 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs georganiseerd in de gemeente Genappe

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018012465
pub.
12/06/2018
prom.
20/07/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012465

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 JULI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs georganiseerd in de gemeente Genappe


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen sluiten betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen;

Gelet op het advies van de Algemene Overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs van 15 december 2016;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 en 17 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 juli 2017;

Overwegende dat de bevolking in Waals Brabant en, in het bijzonder, in de gemeente Genappe, de oprichting van nieuwe schoolplaatsen verantwoordt;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De school voor secundair onderwijs « NESPA - BW », gelegen te Genappe en waarvan de inrichtende macht de "ASBL NESPA BW" is, komt in aanmerking voor subsidies op 1 september 2018, onder voorbehoud van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning betreffende de vestiging van een school voor secundair onderwijs op het gemeentegebied te Ways of elk ander gebied gelegen op het grondgebied van de gemeente Genappe en waarop de "ASBL NESPA-BW" een reëel vastgoedrecht heeft.

Art. 2.De school voor secundair onderwijs « Collège archiépiscopal Père Damien », gelegen te Genappe en waarvan de inrichtende macht de « ASBL Collège archiépiscopal Père Damien » is, komt in aanmerking voor subsidies op 1 september 2018, onder voorbehoud van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning betreffende de vestiging van een school voor secundair onderwijs op het terrein gelegen rue Hattain, 24, te Genappe en waarop de « ASBL Collège archiépiscopal Père Damien » een reëel vastgoedrecht heeft.

Art. 3.Indien de voorwaarde opgenomen in de artikelen 1 en 2 vervuld wordt, worden één betrekking van directeur van school voor secundair onderwijs en één betrekking van opvoeder - huismeester op 1 september 2018 in beide scholen opgericht.

Art. 4.De berekening van de omkadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs.

Art. 5.De duur om de rationaliseringsnorm te bereiken bedoeld in artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt op 8 jaar voor de inrichting vermeld bij artikel 1 en op 4 jaar voor de inrichting vermeld bij artikel 2, vastgesteld.

Art. 6.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^