Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 oktober 2018
gepubliceerd op 16 november 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire pr

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018014731
pub.
16/11/2018
prom.
24/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014731

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 OKTOBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs sluiten tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonde sluiten betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 20;

Gelet op het decreet van 16 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonde sluiten betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 5 en 13;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs sluiten tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonde sluiten betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van 13 september 2012 en 26 september 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 december 2017;

Gelet op het overlegprotocol van 27 februari 2018 van het overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de door de Regering erkende gesubsidieerde P.M.S.-centra;

Gelet op de « gendertest » van 7 juli 2017 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het advies nr. 64.166/2 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs sluiten tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/11/2007 pub. 24/01/2008 numac 2008029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonde sluiten betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt punt 8° vervangen als volgt : « 8° « de leidend ambtenaar » : de ambtenaar-generaal die de leiding heeft van de algemene dienst van de Algemene Directie Infrastructuur die het Fonds voor schoolgebouwen, bevoegd voor de dossiers van het betrokken net, beheert.

Art. 2.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « het algemeen bestuur infrastructuur » worden vervangen door de woorden « de Algemene Directie Infrastructuur »;2° punt 2° wordt vervangen als volgt : « 2° voor het gesubsidieerd officieel en vrij onderwijs : de algemene dienst voor gesubsidieerde schoolinfrastructuren en zijn externe diensten, » ;3° punt 3 wordt geschrapt.

Art. 3.In artikel 15, § 1, worden de woorden "het definitieve bedrag" vervangen door de woorden "onverminderd artikel 17/2 § 4 wordt het definitieve bedrag".

Art. 4.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de tweede tot de zevende leden geschrapt.

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 17/1.§ 1. De inrichtende macht die een vaste subsidiebelofte in het kader van het prioritaire programma voor werken gekregen heeft, bezorgt het Bestuur het afschrift van de kennisgeving van de toewijzing van de opdracht, het bevel om met de werken te beginnen en, in voorkomend geval, het bewijs van de borgstelling van de aannemer van de werken.

De voorschotten op het voorlopige bedrag van de subsidie kunnen aan de inrichtende macht toegekend worden zodra de werken werkelijk begonnen zijn.

Een eerste voorschot op een bedrag dat gelijk is aan 30 % van het voorlopige bedrag kan aan de inrichtende macht toegekend worden zodra zij bij het Bestuur één of meer vorderingsstaat(en) van de werken indient die 10 % van de werken vertegenwoordigt waarvoor een vaste subsidiebelofte wordt toegekend.

Een tweede voorschot op een bedrag dat ook gelijk is aan 30 % van het bedrag van de subsidie kan ook toegekend worden zodra het bedrag van de uitgevoerde werken dat beperkt is tot de hoeveelheden bepaald in de goedgekeurde aanbesteding, 40 % bereikt van het bedrag van de werken die in aanmerking komen voor de subsidie.

Een derde voorschot op een bedrag dat ook gelijk is aan 30 % van het bedrag van de subsidie kan haar ook toegekend worden zodra het bedrag van de uitgevoerde werken, dat beperkt is tot de hoeveelheden voorzien in de goedgekeurde aanbesteding, 70 % bereikt van het bedrag van de werken die in aanmerking komen voor de subsidie.

Deze voorschotten worden uitbetaald op voorlegging, in drie exemplaren, van de door de aanbestedende overheid behoorlijk goedgekeurde vorderingsstaten van de schuldvorderingsaangiften die ingediend worden door de aannemer.

Het bestuur bericht ontvangst van de aanvragen om uitbetaling van de voorschotten. § 2. Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald op basis van de voorlegging van de eindafrekening van de werken die behoorlijk goedgekeurd wordt door de aanbestedende overheid, na berekening van het definitieve bedrag van de subsidie bepaald door het Bestuur.

Om de uitbetaling van het saldo van de subsidie te bekomen, dient de begunstigde van de vaste beloftesubsidie bij het Bestuur, in drie exemplaren, een dossier in met de eindafrekening die bepaald wordt met inachtneming van de vereisten van het bestek van de overheidsopdrachten. ».

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/2 ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 17/2.§ 1. De betalingsaanvragen bedoeld in artikel 17/1, § 1, worden ingediend bij de diensten opgenomen in artikel 11 en moeten samen gaan met de volgende documenten in drie exemplaren : 1° een schuldvorderingsaangifte;2° de (maandelijkse en cumulatieve) vorderingsstaat en de staat van de daarmee verband houdende contractuele herzieningen;3° het origineel of de voor eensluidend verklaarde afschriften van de facturen;4° bij de eerste vorderingsstaat, het bewijs van de borgstelling, in voorkomend geval, het bevel om met de werken te beginnen en het gedateerde en getekende document voor de kennisgeving van de toekenning van de opdracht aan de aannemer, alsook het afschrift van het ontvangstbewijs van de post. § 2. Nadat de werken beëindigd zijn, zendt de begunstigde de eindafrekening aan voornoemde ambtenaar over.

Die afrekening omvat de hieronder vermelde documenten (in drie exemplaren) : 1° de gedetailleerde staat van alle facturen;2° de gedetailleerde staat van de werken uitgevoerd tegen de prijzen van de goedgekeurde aanbesteding;3° de gedetailleerde staat van de uitgevoerde verbouwende en/of bijkomende werken;4° de gedetailleerde berekening van de contractuele herziening met betrekking tot de afrekening;5° een attest waarbij de werkelijke datum van beëindiging van de werken wordt aangegeven;6° de met redenen omklede beslissingen met betrekking tot de werkonderbrekingen en -hervattingen; 7° de staat van de dagen met slechte weersomstandigheden, betaalde verloven, wettelijke verloven, enz... ; 8° het proces-verbaal van de voorlopige oplevering;9° de nota's met de berekening van de eventuele boetes ten laste van de aannemer;10° de nota's met de berekening van de eventuele verwijlboetes ten laste van de aannemer;11° de met redenen omklede beslissing van de opdrachtgever waarbij eventuele verlengingen van de termijn worden toegekend ;12° de goedkeuring van de eindafrekening door de opdrachtgever ;13° het advies van de toezichthoudende overheid, indien dit vereist is. Voor een eindafrekening met bijkomende en/of verbouwende werken, dienen de volgende stukken te worden gevoegd : 1° een uittreksel uit de beslissing van de opdrachtgever waarbij de bijkomende en/of verbouwende werken worden goedgekeurd ;2° een gedetailleerde staat van die werken, met vermelding van de uitvoeringsperioden ;3° een verslag waarmee wordt aangetoond dat ze noodzakelijk zijn;4° de verantwoording van de overeengekomen prijzen;5° het advies van de toezichthoudende overheid, indien dit vereist is. § 3. De begunstigde van de subsidie moet zijn eerste betalingsaanvraag binnen een termijn van twee jaar bezorgen vanaf de verzending van de vaste subsidiebelofte.

De eindafrekening van de werken samen met alle stukken opgesomd in paragraaf 2 wordt bij het Bestuur uiterlijk binnen een termijn van 12 maanden ingediend na de toekenning van de laatste betalingsaanvraag. § 4. In het geval dat de begunstigde van de subsidie de documenten binnen de termijnen bedoeld in § 3 niet aan het Bestuur bezorgt, berekent het Bestuur het definitieve bedrag van de subsidie en sluit het dossier af, behalve als de begunstigde van de subsidie een verantwoording geeft. Dit definitieve bedrag van de subsidie wordt berekend op basis van de bezorgde betalingsaanvragen. Het verschil tussen het betrokken definitieve bedrag en het totale bedrag van de uitbetalingen die al uitgevoerd werden, wordt door het Bestuur ingevorderd". ».

Art. 7.Dit besluit is van toepassing op de betalingsaanvragen die, bij de inwerkingtreding van dit besluit, voor het eerste ingediend worden, ofwel bij de eerste vorderingsstaat van de werken waarvoor een vaste subsidiebelofte toegekend wordt.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De Minister belast met de schoolgebouwen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 oktober 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^