Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 oktober 2018
gepubliceerd op 29 oktober 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 67, §§ 2 tot 6, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert di

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018032054
pub.
29/10/2018
prom.
24/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032054

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 OKTOBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 67, §§ 2 tot 6, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, artikel 67, § 2 en §§ 4 tot 6, zoals gewijzigd bij het decreet van 13 september 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juni 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 juli 2018;

Gelet op de "gendertest" van 14 maart 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van onderhandeling van 11 juli 2018 met het onderhandelingscomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende machten en de gesubsidieerde PMS-centra van het decreet van 20 juli 2006 betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra, gesloten op 20 juli 2018;

Gelet op het syndicale onderhandelingsprotocol van 11 juli 2018 binnen het Onderhandelingscomité van sector IX, van het Comité van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, volgens de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gesloten op 20 juli 2018;

Gelet op het advies nr. 64.258/2 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1 ° "het decreet": het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren; 2 ° "de algemene dienst": de algemene dienst bepaald in artikel 1, § 2, 1°, van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst en opgericht bij artikel 3, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet; 3° « scholen » : de onderwijsinrichtingen ;4° « inrichtende macht » : de overheidsdienst of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van een school die door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd of gesubsidieerd ;5° « begeleidingsovereenkomst » : de begeleidingsovereenkomst en, in voorkomend geval, de opvolgingsovereenkomst bedoeld in artikel 67, § 5, van het decreet.

Art. 2.Het sturingsplan, bedoeld in artikel 67, § 2, van het decreet, bevat de elementen van de opzet opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Om hun diagnose te stellen, wordt een reeks indicatoren aan elke school medegedeeld. Deze indicatoren worden verzameld in vijf rubrieken waarin we het volgende terugvinden: 1 ° de gegevens over de structuur, de omkadering en de schoolbevolking, met inbegrip van zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen die de structuur, de omkadering en de schoolbevolking beschrijven; 2° de variabelen met betrekking tot de leerprocessen, met inbegrip van het geheel van de variabelen rekening houdend met de kenmerken die verband houden met de kennis en de vaardigheden van de leerling en met de behaalde getuigschriften;3° de variabelen met betrekking tot het schoolklimaat, rekening houdend met de kenmerken die verband houden met het schoolklimaat;4° de variabelen met betrekking tot collectieve dynamiek, met inbegrip van de variabelen rekening houdend met de kenmerken van het schoolpersoneel.5° de variabelen met betrekking tot het traject van de leerlingen, met inbegrip van het geheel van de variabelen rekening houdend met de kenmerken verbonden aan de temporele trajecten van de leerlingen in hun schooltraject. Deze indicatoren worden desgevallend opgesplitst per geslacht.

Art. 4.Om geldig te worden voorgelegd aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, wordt het sturingsplan volledig overgenomen door de directeur van de inrichting vanuit de STURING-toepassing en omvat de volgende documenten: 1 ° het advies van het plaatselijk overlegorgaan behoorlijk gedateerd en ondertekend wordt; 2 ° het advies van de Participatieraad behoorlijk gedateerd en ondertekend wordt; 3 ° de formele goedkeuring van de inrichtende macht.

De STURING-toepassing wordt ontwikkeld volgens de structuur van de opzet bedoeld in artikel 2. Ze gaat samen met een gebruikershandleiding waarin de coderingsinstructies van elk element van de opzet worden uitgelegd.

De STURING-toepassing wordt beveiligd door Cerbère, de infrastructuur voor het beheer en de controle van identiteiten en toegang tot de computerbronnen van de Franse Gemeenschap.

Art. 5.§ 1. Tijdens de ontwikkelingsfase van het sturingsplan bedoeld in artikel 67, § 5, van het decreet, of tijdens de aanpassingsfase van het sturingsplan bedoeld in artikel 67, § 6, zevende lid, van het decreet, heeft alleen de directeur van de inrichting schrijftoegang tot de "STURING" -toepassing. De inrichtende macht beschikt over een leestoegang.

De begeleidingsovereenkomst die gesloten wordt tussen de inrichtende macht en de dienst of de cel voor ondersteuning en begeleiding bepaalt, in voorkomend geval, de nadere regels voor de communicatie door de inrichtende macht van een afschrift van het sturingsplan dat momenteel wordt opgesteld. § 2. Zodra het sturingsplan elektronisch naar de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst voor de analysefase verzonden wordt, wordt de schrijftoegang van de directeur opgeschort en omgezet in een leestoegang van het sturingsplan zoals het verzonden werd. De inrichtende macht behoudt een leestoegang tot het sturingsplan zoals het werd verzonden.

Op voorwaarde dat de inrichtende macht haar toestemming gegeven heeft in de begeleidingsovereenkomst, beschikt de ondersteunings- en begeleidingsdienst of de ondersteunings- en begeleidingscel over een leestoegang tot het sturingsplan zoals het verzonden werd aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst. Hiertoe communiceert de inrichtende macht haar toestemming aan de diensten van de Regering via de "STURING" -toepassing.

Art. 6.§ 1. Tijdens de analysefase van het sturingsplan bedoeld in artikel 67, § 6, van het decreet, beschikt de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst over de toegang, in de "STURING"-toepassing, tot het lezen voor het volledige sturingsplan en tot het schrijven voor de ruimten die hem uitsluitend bestemd worden.

Om deze analyse uit te voeren, stelt de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst, na overleg met de directeur of met de inrichtende macht, het volgende vast : 1° het tijdschema voor de mogelijke ontmoetingen die hij wenst te maken met alle of een gedeelte van de volgende personen: a) een of meer vertegenwoordigers van de inrichtende macht;b) de directeur;c) alle of een deel van de leden van het pedagogisch en opvoedingsteam;d) de vertegenwoordigers van de ouders van de leerlingen van de school;e) de vertegenwoordigers van de plaatselijke organen voor sociaal overleg;f) de vertegenwoordigers van leerlingen die het onderwijs volgen in het gewoon of gespecialiseerd secundair onderwijs;2° de praktische nadere regels voor deze ontmoetingen;3° de belangrijkste elementen van begrip of precisie waarop de ontmoetingen betrekking hebben. De afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst is vrij andere ontmoetingen te organiseren en andere gesprekspartners te ontmoeten. § 2. Bij de goedkeuring van het sturingsplan legt de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst de doelstellingenovereenkomst voor aan de ondertekening van de zonedirecteur en ondertekent deze mee. Van de doelstellingenovereenkomst wordt aan de schoolinrichting kennisgegeven.

De vertegenwoordiger van de inrichtende macht ondertekent met de directeur de doelstellingenovereenkomst en deelt de doelstellingenovereenkomst die ondertekend wordt door alle partijen aan de afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst mee.

De ondertekenende partijen kunnen een ondertekeningsontmoeting organiseren.

In alle gevallen verzendt de inrichtende macht van rechtswege een afschrift van de doelstellingenovereenkomst die door alle partijen ondertekend wordt, aan de directeur.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking tezeldertijd als het decreet van 13 september 2018 tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd, overeenkomstig de nadere regels bepaald bij artikel 50 van dat decreet.

Art. 8.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 oktober 2018.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^