Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 juni 2018
gepubliceerd op 23 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018040426
pub.
23/07/2018
prom.
01/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040426

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 JUNI 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 159;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014, 8 april 2015, 8 september 2015 en 16 juni 2017;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een syndicale vereniging vertegenwoordigd bij de Nationale arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep tot hun einde zijn gekomen en dat ze dus vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van beroep van het hoger niet-universitair vrij confessioneel onderwijs worden benoemd: - als werkend of plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten in het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt:

Werkend lid

1ste Plaatsvervangend lid

2de plaatsvervangend lid

Mevr. Monika VERHELST;

de heer Jean-François RASKIN;

de heer Damien HUVELLE;

de heer Benoît DUJARDIN;

Mevr. Catherine FRERE;

Mevr. Vinciane DE KEYSER;

Mevr. Fabienne LECRIS;

de heer Alexandre LODEZ;

Mevr. Anne GIACOMELLI;

de heer Philippe DECLERCQ;

Mevr. Marylène PIERRET;

de heer Stéphane VANOIRBECK;

Mevr. Lusin CETIN.

de heer Philippe DE CONINCK. Mevr. Colette MALCORPS.


- als werkend of plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen vertegenwoordigt in het confessioneel vrij onderwijs voor de personeelsleden aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd bij de Nationale arbeidsraad:

Werkend lid

1ste Plaatsvervangend lid

2de plaatsvervangend lid

Mevr. Marie LAUSBERG;

de heer André LORGE;

de heer Pierre VAN RAEMDONCK;

Mevr. Laurence VINCENT;

Mevr. Valérie DUMONT;

Mevr. Anne-Marie VALENDUC;

de heer Jean-Marc DAMRY;

de heer Yvan SCOYS;

Mevr. Marie-Françoise MONCOUSIN;

Mevr. Sophie GOLDMANN;

de heer Roland SPEECKAERT;

de heer Joan LISMONT;

de heer Pierre DEHALU.

de heer Marc MANSIS.

de heer Jean-François GHYS.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014, 8 april 2015, 8 september 2015 en 16 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 1 juni 2018.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^