Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 april 2019
gepubliceerd op 10 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onder

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019030654
pub.
10/07/2019
prom.
24/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030654

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 APRIL 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen sluiten tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5, § 3;

Gelet op het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 9, 9bis, 11 en 12;

Gelet op het decreet van 14 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten , en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwij sluiten houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten (CPU), en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwijs wat betreft het overschrijden van het maximumaantal wekelijkse lestijden, en houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, organisatie van de examencommissie voor de uitreiking van het getuigschrift van pedagogische bevoegdheid en overleg met de inrichtende machten en de vakverenigingen, inzonderheid op de artikelen 7 tot 10 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen sluiten tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair on sluiten tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 4, § 1 ;

Overwegende dat de vermelding « specifiek » moet worden geschrapt van de kwalificatiegetuigschriften die uitgereikt worden met toepassing van artikel 9bis van het decreet van 3 juli 1991 tot regeling van het alternerend secundair onderwijs;

Overwegende dat aanvullende bijlagen opgemaakt moeten worden om oriëntatieattesten te voorzien die uitgereikt worden na het 4de jaar georganiseerd in het CPU-stelsel ten gevolge van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair on sluiten tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs Overwegende dat aanvullende bijlagen opgemaakt moeten worden om kwalificatiegetuigschriften van het 6de en het 7de leerjaar te voorzien die uitgereikt kunnen worden in de OBG georganiseerd in het CPU-stelsel die verschillende opleidingsprofielen samenbrengen en dat bijlagen opgemaakt moeten worden in verband met deze getuigschriften die op elk ogenblik in C3D uitgereikt kunnen worden ;

Overwegende dat twee aanvullende bijlagen opgemaakt moeten worden om het bewijs te leveren van de grondige kennis van de vereiste vakken voor het behalen van fytolicentie « assistent professioneel gebruik (P1) » voor de opleidingen « onderhoudstuinier » en « tuinaannemer » ;

Overwegende dat aan de bijlage 39 een verbetering aangebracht moet worden met betrekking tot het verslag bedoeld in punt 2° van deze bijlage en dat een attest « onder voorbehoud » opgemaakt moet worden van het oriëntatieattest naar de C3D met toepassing van artikel 56, 3° van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs ;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 maart 2019 binnen het Onderhandelingscomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het Onderwijs en de gesubsidieerde P.M.S.-centra erkend door de Regering ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen sluiten tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen, wordt artikel 1 vervangen als volgt : «

Artikel 1.- § 1. De attesten A, B en C uitgereikt met toepassing van artikel 9 van het decreet van 3 juli 1991 houdende regeling van het alternerend secundair onderwijs, worden overeenkomstig de modellen opgenomen in de bijlagen 1 tot 12 opgemaakt. § 2. Deze bijlagen betreffen ook de reoriëntatieattesten (ARéO) en het oriëntatieattest naar het aanvullend jaar van de tweede graad (C2D) uitgereikt na een 4de jaar gevolgd in een gegroepeerde basisoptie georganiseerd in het CPU-stelsel met toepassing van artikel 4, § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair on sluiten tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU) ».

Art. 2.In hetzelfde besluit, in artikel 8, § 1, worden de woorden « het in bijlage 19 vermelde model » vervangen door de woorden « de in de bijlagen 19, 19bis en 19ter vermelde modellen ».

Art. 3.In hetzelfde besluit, in artikel 10, § 1, worden de woorden « het in bijlage 27 vermelde model » vervangen door de woorden « de in de bijlagen 27, 27bis en 27ter vermelde modellen ».

Art. 4.In hetzelfde besluit, in artikel 12, §§ 1 en 2, wordt het woord « specifiek » geschrapt.

Art. 5.In hetzelfde besluit, in artikel 12, § 2, worden de punten 7° en 8° toegevoegd, luidend als volgt : « 7° in de studierichting wordt « Onderhoudstuinier » overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 36bis opgemaakt; 8° in de studierichting wordt « Tuinaannemer » overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 36ter opgemaakt.».

Art. 6.In hetzelfde besluit, in artikel 15 worden de woorden « het in bijlage 39 vermelde model » vervangen door de woorden « de in de bijlagen 39 en 39bis vermelde modellen ».

Art. 7.De bijlagen 3bis, 3ter, 3quater, 6bis, 6ter, 6quater, 19bis, 19ter, 27bis, 27ter, 36bis, 36ter en 39bis gevoegd bij dit besluit, worden toegevoegd aan de bijlagen openomen in het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen sluiten.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt bijlage 30 vervangen door bijlage 30 gevoegd bij dit besluit, bijlage 31 wordt vervangen door bijlage 31 gevoegd bij dit besluit, bijlage 32 wordt vervangen door bijlage 32 gevoegd bij dit besluit, bijlage 33 wordt vervangen door bijlage 33 gevoegd bij dit besluit, bijlage 34 wordt vervangen door bijlage 34 gevoegd bij dit besluit, bijlage 35 wordt vervangen door bijlage 35 gevoegd bij dit besluit, bijlage 36 wordt vervangen door bijlage 36 gevoegd bij dit besluit, en bijlage 39 wordt vervangen door bijlage 39 gevoegd bij dit besluit.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 10.De Minister van Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2019.

De Minister-president, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^