Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 2020
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en ges

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020202
pub.
11/02/2020
prom.
23/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020202

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


23 JANUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76, gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 8 november 2001 en 13 september 2012;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2017, 8 mei 2018 en 31 juli 2019;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010, 6 februari 2014, 19 september 2018 en 24 april 2019 ;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2017, 8 mei 2018 en 31 juli 2019, worden de woorden « Mevr. Laurence MAHIEUX », « de heer Frédéric DONJEAN » en « de heer Christophe EMBERG » respectievelijk vervangen door de woorden « de heer André BRULL », « de heer Philippe NAIME » en « Mevr. Michèle HONORE ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het vorige lid behouden de op deze datum al bijeengeroepen Raden van beroep de samenstelling die ze hadden op het ogenblijk bij de bijeenroeping.

Brussel, 23 januari 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De adjunct-directeur-generaal d.d., J. MICHIELS


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^