Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 mei 2020
gepubliceerd op 14 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020900
pub.
14/05/2020
prom.
07/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020900

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031866 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het telewerk sluiten betreffende het telewerk;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 22 en 29 april 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 mei 2020;

Overwegende dat de COVID-19-epidemie die momenteel op het grondgebied woedt, vereist dat de bevolking zich aan de veiligheidsnormen houdt, met name door het beoefenen van de sociale afstandsfase die tot doel heeft het contact tussen personen die potentieel het virus zouden kunnen doorgeven, te beperken;

Overwegende dat de toestemming voor telewerken normaal gesproken wordt verleend overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031866 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het telewerk sluiten;

Overwegende dat bijzondere maatregelen moeten worden genomen om het personeel in staat te stellen de eisen inzake volksgezondheid en veiligheid te verzoenen met de noodzaak de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen;

Overwegende dat het ook passend is om het personeel toe te staan voor hun kinderen te zorgen na de sluiting van de scholen;

Overwegende dat, hoewel in het ontwerp is bepaald dat de maatregelen van dit besluit ten minste tot 18 mei 2020 van toepassing zullen zijn, het nu al zeker lijkt dat telewerk ook na deze datum de norm zal blijven voor de organisatie van het werk, tenzij de aard van de prestaties het niet mogelijk maakt, overeenkomstig de in dit stadium door de nationale overheden uitgevaardigde richtlijnen, dat de Minister van ambtenarenzaken dan belast zal worden met de verlenging van de maatregelen van dit besluit tot 30 juni 2020 en, na deze datum, indien nodig, de zaak terug te verwijzen naar de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Regeringsdiensten van de Franse Gemeenschap en op de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVIIressorteren.

Art. 2.§ 1. De personeelsleden moeten hun werkzaamheden voortzetten overeenkomstig de nadere regels van dit artikel. § 2. De hiërarchische meerdere van minstens rang 12, of van minstens rang 10 voor diensten waarvan de structuur geen hiërarchische meerdere van rang 12 omvat, die hetzij permanent, hetzij in een hoger ambt of ad interim wordt aangewezen, organiseert de planning van zijn team door systematisch gebruik te maken van telewerken, behalve in gevallen waarin de continuïteit van de openbare dienst dwingend noodzakelijk is of indien de aard van de diensten dit niet toelaat.

Personeelsleden die voor de behoeften van de dienst zich naar de werkplek moeten begeven of indien de aard van de prestaties dit niet toelaat, kunnen hun werktijden aanpassen met inachtneming van 7h36 per volledige dag om piekuurproblemen in het vervoer te vermijden.

Personeelsleden die zich naar de werkplek moeten begeven, dienen zich aan de richtlijnen inzake sociale afstand te houden.

Ambtenaren die wegens hun ambt niet in staat zijn om te telewerken, kunnen worden ingezet voor andere taken. Het contractueel personeel kan, met zijn toestemming, voor andere taken worden ingezet.

Personeelsleden die vanwege hun ambt niet thuis kunnen werken en die niet voor andere taken kunnen worden ingezet, worden vrijgesteld van dienstverplichtingen. De dienstvrijstelling kan gedeeltelijk zijn. § 3 Personeelsleden die tot de risicogroep behoren en die door hun ambt thuis kunnen werken, doen dat. De leden van de risicogroep waarvan het ambt hen niet toestaat thuis te werken, moeten hun behandelende arts raadplegen om een medisch attest te verkrijgen waaruit blijkt dat zij een risicoprofiel hebben en krijgen dan een dienstvrijstelling.

Risicopersonen zijn de personen die door de nationale overheden als zodanig zijn geïdentificeerd, waaronder mensen boven de 65 jaar, mensen met diabetes, hart-, long- of nierziekten en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Art. 3.Een personeelslid dat telewerk verricht overeenkomstig artikel 2 van dit besluit kan op eigen verzoek een vaste maandelijkse vergoeding van 25 euro per kalendermaand ontvangen ter dekking van de kosten van internetaansluiting, printerscanner, inktpatronen en documenthouder.

Het eerste lid is niet van toepassing op personeelsleden die reeds vóór de inwerkingtreding van dit besluit de vergoeding van 25 euro per maand ontvingen.

Art. 4.In het kader van de schorsing van klassen in scholen en gespecialiseerde centra kunnen personeelsleden die voor hun kinderen moeten zorgen, de volgende verloven genieten: 1° bezoldigd verlof dat in mindering wordt gebracht op het verlof wegens overmacht, bedoeld in artikel 14 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren;2° verlof om dwingende gezinsredenen, zonder beperking in de tijd, in afwijking van artikel 16 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

Art. 5.Een personeelslid dat zijn eigen voertuig gebruikt om naar zijn werkplek te reizen, kan bij wijze van uitzondering recht hebben op een kilometervergoeding, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 betreffende het algemeen reglement inzake reiskosten.

Art. 6.Jaarlijks verlof voor het jaar 2018 en eerder kan worden opgenomen tot 31 december 2020.

Art. 7.Met uitzondering van artikel 6 zijn de bepalingen van dit besluit niet meer van kracht op 18 mei 2020. Zij kunnen bij beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap worden verlengd tot uiterlijk 30 juni 2020.

In afwijking van het eerste lid houdt artikel 5 op van kracht te zijn op 4 mei 2020.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2020.

Art. 9.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, voor Gelijke Kansen en het Toezicht op WBE, Fr. DAERDEN


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^