Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 april 2020
gepubliceerd op 22 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijzing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019 tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020993
pub.
22/05/2020
prom.
30/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020993

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


30 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijzing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basisscholen, zoals gewijzigd bij het programmadecreet van 18 december 2019 houdende diverse maatregelen met betrekking tot Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, Gezondheid, Hoger Onderwijs, Onderzoek, Sport, Universitaire Ziekenhuizen, Onderwijspersoneel, Onderwijs en WBE, de artikelen 4bis, §§ 5 en 6, en 6bis;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs;

Gelet op de « gendertest » van 10 januari 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 februari 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 februari 2020;

Gelet op het onderhandelingsprotocol met het onderhandelingscomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra van het decreet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202819 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra sluiten betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, afgesloten op 5 maart 2020;

Gelet op het syndicale onderhandelingsprotocol van het onderhandelingscomité van sector IX, van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en van het onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs volgens de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot organisatie van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, afgesloten op 5 maart 2020 ;

Gelet op het advies nr. 67.115/2 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een artikel 5bis ingevoegd in Hoofdstuk I « Implementatie van differentiatie- en gepersonaliseerde ondersteuningsstelsels in het basisonderwijs », van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs, opgesteld als volgt : «

Art. 5bis.Om in aanmerking te komen voor het stelsel bedoeld in artikel 4bis, § 6bis, van het decreet van 14 maart 1995 wordt tussen 20 april 2020 en 30 april 2020 een oproep tot kandidaatstelling gedaan door middel van een omzendbrief of elk ander passend middel om bekendheid te geven aan elke inrichtende macht van een instelling voor kleuter-, lager- of basisonderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.

Inrichtingen die in aanmerking zijn gekomen voor de lestijden toegekend op grond van artikel 4bis, § 6, eerste lid, van voornoemd decreet van 14 maart 1995, kunnen niet deelnemen aan de oproep tot projecten bedoeld in het eerste lid.

De 1000 lestijden bedoeld in artikel 4bis, § 6bis, eerste lid, van het decreet van 14 maart 1995 worden toegekend aan de kandidaat-inrichtingen. De nadere regels voor de toewijzing van deze lestijden worden gespecificeerd in artikel 5, tweede lid, rekening houdend met het feit dat voor de telling van de leerlingen de referentiedatum 15 januari 2020 is.

De 500 lestijden bedoeld in artikel 4bis, § 6bis, derde lid, van voornoemd decreet van 14 maart 1995 worden aan de betrokken scholen toegekend naar rata van 1 lestijd per schijf van 20 regelmatig ingeschreven leerlingen op 30 september 2019 voor het kleuteronderwijs en op 15 januari 2020 voor het lager onderwijs. ».

Art. 2.In artikel 14 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een § 2bis ingevoegd, opgesteld als volgt : « § 2bis.De steuncel stuurt aan de minister bevoegd voor het onderwijs een evaluatieverslag over het proefexperiment bedoeld in artikel 4bis, § 6bis, vierde lid, van het decreet van 14 maart 1995.

De datum van verzending van het evaluatieverslag is vastgesteld op 1 juni 2021.

Het evaluatieverslag bevat ten minste een globaal en met redenen omkleed advies over het belang van het proefexperiment en deze aanpak van "field monitoring". De verslagen van de onderzoekers zullen als bijlage worden toegevoegd. »; 2° in § 3, eerste lid, worden de woorden « tussentijds evaluatieverslag en een » ingevoegd tussen de woorden « een » en « eindevaluatieverslag over het proefexperiment »;3° in § 3, wordt het tweede lid vervangen door een lid opgesteld als; « De data van verzending van het tussentijds evaluatieverslag en het eindevaluatieverslag worden respectievelijk vastgesteld op 30 oktober 2020 en 31 augustus 2021. »; 4° au § 3, derde lid, worden de woorden « Het eindevaluatieverslag bevat » vervangen door de woorden « Het tussentijds evaluatieverslag en het eindevaluatieverslag bevatten ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 april 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^