Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 mei 2020
gepubliceerd op 08 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020021127
pub.
08/06/2020
prom.
28/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020021127

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


28 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, artikel 1, § 1, d);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 april 2020 Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 april 2020;

Gelet op de « gendertest » van 24 april 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies nr. 67.348/2 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende behoefte aan snelle maatregelen om de financiële levensvatbaarheid van de jeugdsector te waarborgen door middel van maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19;

Overwegende het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap;

Overwegende het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra en van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Overwegende het decreet van 20 december houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de artikelen 57 tot 62;

Overwegende het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;

Overwegende het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 2 van 7 april 2020 tot oprichting van een nood- en steunfonds, de artikelen 2, 3 en 6;

Overwegende de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 10 maart 2020;

Overwegende dat het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van23 mars 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bijeenkomsten, activiteiten van particuliere of openbare aard, van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, schooluitstapjes en activiteiten in het kader van jeugdbewegingen op en vanuit het nationale grondgebied verbood, van 13 maart tot 19 april; dat deze maatregel werd verlengd tot 3 mei 2020 en vervolgens tot 18 mei 2020;

Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, niet alleen tijdens de verbodsperiode maar ook in de weken erna, waarschijnlijk een hele reeks activiteiten zullen voorkomen, de opkomst of de toegang tot de lokalen aanzienlijk zullen verminderen en de voorbereiding van de activiteiten zullen verhinderen;

Overwegende dat de levensvatbaarheid van degenen die betrokken zijn bij ontmoetings- en huisvestingsactiviteiten met een direct of indirect doel van algemeen belang die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap op het gebied van jeugdzaken vallen en door de Franse Gemeenschap worden gesteund, moet worden gewaarborgd;

Overwegende dat voorrang moet worden gegeven aan steun voor operatoren waarvan de financiële levensvatbaarheid wordt bedreigd, met name gezien de omvang van het verlies aan inkomsten uit de bedreigde activiteit;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel de voorwaarden vast te stellen voor de toekenning van uitzonderlijke subsidies aan de in het tweede lid bedoelde operatorn die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van de annulering van hun activiteiten in de periode van 13 maart tot 28 mei 2020.

De in dit besluit bedoelde operatoren zijn de door de Franse Gemeenschap erkende ontmoetings- en huisvestingscentra als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra en van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties.

Art. 2.De Regering draagt de minister belast met het jeugdbeleid op een buitengewone subsidie te verlenen aan de in artikel 1, tweede lid, bedoelde ontmoetings- en opvangcentra, mits aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden is voldaan.

Art. 3.§ 1. De in artikel 2 bedoelde uitzonderlijke subsidie wordt aan de in artikel 1, tweede alinea, bedoelde operateur toegekend onder de volgende cumulatieve voorwaarden : 1° de operateur heeft tussen 13 maart en 28 mei 2020 één of meer van zijn activiteiten moeten annuleren;2° de operateur wordt geconfronteerd met een verlies aan inkomsten als gevolg van de inperkingsmaatregelen die in het kader van de strijd tegen COVID-19 zijn genomen;3° indien de operator subsidies of faciliteiten ontvangt van andere overheidsniveaus, worden deze bedragen in aanmerking genomen bij de berekening van het bedrag van de subsidie om dubbele subsidiëring voor hetzelfde doel te voorkomen Onder "activiteiten" wordt verstaan de verhuur van bedden, kamers of zalen, catering inbegrepen in de accommodatie of de verhuur van zalen, alsook de organisatie van opleidingen en groepsactiviteiten. § 2. Het bedrag van de subsidie is gemaximeerd op zeventig procent van de in aanmerking komende uitgaven, die voorheen werden verlaagd met het bedrag van de subsidies en faciliteiten van andere overheidsniveaus.

De volgende uitgaven komen in aanmerking, mits zij betrekking hebben op de periode van 13 maart tot en met 28 mei 2020: 1° loonkosten, op voorwaarde dat het betrokken personeel niet in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst.De kosten worden verminderd met eventuele werkgelegenheidssteun die de operateur heeft ontvangen; 2° de uitgaven die verschuldigd zijn voor aankopen die bedoeld waren om de verstrekking van maaltijden in het kader van de geannuleerde activiteiten mogelijk te maken;3° de kosten voor de aankoop van het materiaal dat nodig is voor de organisatie van de geannuleerde activiteiten;4° de terugbetaling van reserveringen die reeds geheel of gedeeltelijk door de begunstigde zijn betaald wanneer zij betrekking hebben op een huur die is geannuleerd, voor zover zij niet reeds zijn vergoed door middel van een annuleringsverzekering;5° de kosten voor de communicatie en promotie van geannuleerde activiteiten De subsidie kan ook de volgende in aanmerking komende uitgaven omvatten, met een maximum van twee twaalfden: 1° de kosten in verband met de verzekerings- en roerende voorheffing voor het jaar 2020;2° de kosten voor diensten in verband met het administratieve beheer voor het jaar 2020;3° de kosten voor het onderhoud van de infrastructuur voor het jaar 2020;4° de vaste lasten met betrekking tot het jaar 2020, met uitzondering van de huur, of de kosten voor werkzaamheden in verband met de ontwikkeling, bouw of renovatie van infrastructuren van welke aard dan ook § 3.Om aan te tonen dat aan de voorwaarden van de paragrafen 1 en 2 is voldaan, voegt de operateur de volgende documenten toe aan zijn subsidieaanvraag: 1° overzicht en bewijzen van de activiteiten die door de aanvrager zijn geannuleerd tussen 13 maart en 28 mei 2020;2° het overzicht en het bedrag van de reservaties die tussen 13 maart en 28 mei 2020 moesten worden terugbetaald;3° het bewijs dat de in paragraaf 2, tweede en derde lid, bedoelde heffingen en vergoedingen verschuldigd zijn;4° het overzicht van de subsidies en faciliteiten die van andere overheidsniveaus zijn verkregen voor de in paragraaf 1, 3°, bedoelde geannuleerde activiteiten;5° het bewijs dat de uiteindelijke dienstverleners effectief zijn betaald;6° de balansen en resultatenrekeningen van 2019 (of 2018 als de rekeningen van 2019 nog niet zijn goedgekeurd) of, als de aanvrager niet aan deze verplichting is onderworpen, een voor die operateur specifiek balansoverzicht;7° het overzicht van de maatregelen van zelffinanciering, met name door middel van solidariteitsacties van welke aard dan ook;8° een bankcertificaat of rekeningafschrift met betrekking tot de zichtrekening(en) van de operateur met datum van 12 maart 2020. § 4. De aanvragen worden uitsluitend ingediend door middel van het formulier waarvan het model door de Regering is vastgesteld.

Alleen volledige aanvragen die uiterlijk op 30 juni 2020 zijn ingediend, worden in aanmerking genomen.

Art. 4.De in dit besluit bedoelde financiële vergoedingen worden toegekend binnen de grenzen van de begrotingskredieten die voor dit doel zijn voorzien in het kader van het nood- en steunfonds voor de COVID-19-epidemie (organisatieafdeling 11 - basisartikel 01.05.02 van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2020.

Bij gebrek aan voldoende kredieten en wanneer een reeks aanvragen die aan de voorwaarden van dit besluit voldoen, is ingediend, wordt een vergoeding toegekend naar rato van de resterende begrotingen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister bevoegd voor de jeugd wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^