Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 februari 2020
gepubliceerd op 18 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bezoldiging van de openbare beheerders van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040384
pub.
18/02/2020
prom.
06/02/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040384

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


6 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bezoldiging van de openbare beheerders van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20 ;

Gelet op het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, artikel 10, § 2, vervangen door het decreet van 31 maart 2011, en artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011 ;

Gelet op de « gendertest » van 13 januari 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2020 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 januari 2020 ;

Gelet op het advies nr. 66.925/4 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Overwegende het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de Communauté française (R.T.B.F.)" ;

Overwegende de omzendbrief van de Minister-president van 3 april 2014 tot vaststelling van de omkadering en het plafond van de bezoldiging van de openbare beheerders in de overheidsinstellingen ;

Overwegende de sector van activiteiten van de R.T.B.F. van audiovisuele media en haar statuut van autonoom overheidsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Media ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « doorzichtigheidsdecreet » : het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren ; 2° « openbare beheerder » : de administrateur-generaal bedoeld in artikel 17, § 1, van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) » en de andere openbare beheerders in de zin van artikel 1, 4bis°, van het doorzichtigheidsdecreet, titularissen van één van de ambten van directeur-generaal bedoeld in artikel 17, § 3, van het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) sluiten houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)".

Art. 2.§ 1. Het globaal jaarlijks bedrag van de bezoldiging van een openbare beheerder mag niet 245 000 euro overschrijden. § 2. Op 1 januari van elk jaar wordt het bedrag bedoeld in § 1 vermenigvuldigd met het indexcijfer voor de consumptieprijzen (basis 2004) en verdeeld door 121,66 (indexcijfer voor de consumptieprijzen van december 2012, basis 2004).

Art. 3.§ 1. Het maximaal bedrag bedoeld in artikel 2 bevat : 1° de wedde die overeenstemt met 50% van het bedrag bepaald in artikel 2, waaraan een anciënniteitsvalorisatie wordt toegevoegd die gelijk is aan een forfaitaire verhoging, waarvan het bedrag vastgesteld wordt op 3% van de bruto jaarlijkse bezoldiging in jaar 0, per schijf van twee jaar gewaardeerde ervaring of anciënniteit in het ambt;2° de premies en toeslagen die worden toegekend krachtens de geldende wet- en regelgeving of de toepasselijke collectieve overeenkomsten;3° in voorkomend geval, de premie toegekend aan de administrateur-generaal overeenkomstig een beslissing van de werkgever, waarvan het jaarlijks bedrag niet hoger mag zijn dan een vijfde van de wedde bedoeld in 1 ° ;4° in voorkomend geval, de variabele bezoldigingen toegekend volgens meetbare doelstellingen van financiële of andere aard, vastgesteld ten minste zes maanden op voorhand, waarvan het totaal jaarlijks bedrag niet hoger mag zijn dan een vijfde van de wedde bedoeld in 1 ° ;5° in voorkomend geval, de bijdragen betaald door de werkgever ten behoeve van de beheerder in het kader van een aanvullend pensioenplan zoals bepaald door de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid op voorwaarde dat dit plan beperkt is tot een toezegging van het type vaste bijdragen, zoals bepaald in artikel 3, 14 °, van deze wet, en dat het geheel van de personeelsleden van het bedrijf ervan genieten onder strikt identieke voorwaarden of de aanvullende voordelen inzake rustpensioen bedoeld in de wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst;6° elk ander bedrag in contanten of voordeel dat kan worden beoordeeld in geld dat de openbare beheerder geniet in ruil of bij zijn mandaat, van de RTBF, haar dochtermaatschappijen en de rechtspersonen waarvan zij lid is of in wiens kapitaal waartoe ze bijdraagt. § 2. Komen niet in aanmerking voor de berekening van de plafonds bedoeld in artikel 2 : 1° de geïnde bedragen ter vergoeding van kosten gemaakt voor de rekening van de R.T.B.F., indien ze vastgesteld worden in overeenstemming met de toepasselijke fiscale bepalingen; 2° de verzekeringspremies voor burgerlijke aansprakelijkheid, verdediging voor de rechtbank en die bedoeld om dekking te bieden voor de gemaakte kosten als gevolg van de gezondheidstoestand van de openbare beheerder gedragen door de R.T.B.F. ; 3° vergoedingen voor verblijf- of reiskosten, voor zover deze aanleiding geven tot vrijstelling in het kader van de berekening van de personenbelasting. § 3. Kunnen niet worden toegekend aan de openbare beheerder bezoldigingen in de vorm van een aandeel, aandelenoptie of ander soortgelijk product. § 4. De openbare beheerder die een vergoeding zou ontvangen voor kosten of een bezoldiging als gevolg van de uitoefening van een mandaat, een ambt of een dienstverlening die aan de R.T.B.F wordt toevertrouwd, moet deze vergoeding of bezoldiging aan de R.T.B.F. terugbetalen. § 5. Onverminderd het tweede lid, in geval van vertrek na een eenzijdige beëindiging of niet-verlenging van de openbare beheerder aan het einde van zijn mandaat, mag geen andere ontslagvergoeding dan deze voorzien met toepassing van artikel 37/2 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten aan de openbare beheerder toegekend worden.

Als een concurrentiebeding wordt ingevoegd in de arbeidsovereenkomst van een openbare beheerder, kan de periode van het concurrentiebeding niet langer zijn dan zes maanden en kan het bedrag van de verschuldigde vergoeding in geval van ontslag of afzetting niet hoger zijn dan de helft van deze periode.

Art. 4.De publicatie van het jaarlijks bedrag van de bezoldiging van openbare beheerders in het jaarlijkse activiteitenverslag, zoals voorzien in artikel 15 van het doorzichtigheidsdecreet, detailleert de berekening van het bedrag met verwijzing naar de rubrieken van artikel 3, § 1.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 18 februari 2020.

In afwijking van het eerste lid is artikel 3 niet van toepassing op de lopende mandaten vóór de inwerkingtreding van dit besluit. In dit geval zullen de bovenvermelde bepalingen, in voorkomend geval, van toepassing zijn vanaf de hernieuwing van het mandaat van de betrokken openbare beheerder.

Art. 6.De Minister van Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 februari 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^