Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 februari 2020
gepubliceerd op 04 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040496
pub.
04/03/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040496

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 februari 2020;

Overwegende dat de mandaten bedoeld in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap sluiten tot hun eind komen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Emmanuel MATHIEU wordt tot voorzitter van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten aangesteld.

Art. 2.Worden aangesteld tot werkend en plaatsvervangend lid van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Maud LESSENNE

Mevr. Laureline NOOTENS

De heer Jan MICHIELS

Mevr. Anne-Françoise MEEUS

De heer Olivier HERMANNS

Mevr. Kristen VOGLAIRE

Meester Jérôme SOHIER

Meester Elisabeth KIELH


Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 februari 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-President, P.-Y. JEHOLET Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement", F. DAERDEN


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^