Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 mei 2020
gepubliceerd op 02 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020041482
pub.
02/06/2020
prom.
20/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041482

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, artikel 1, § 1, d) ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 2020 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 april 2020 ;

Gelet op de gendertest van 24 april 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het advies nr. 67.349/4 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Gelet op het decreet van 27 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de artikelen 57 tot 62 ;

Gelet op het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, de artikelen 2, 3 en 6 ;

Overwegende dat het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus de Regering machtigt om alle nuttige maatregelen te nemen om rekening te houden met de gevolgen van inperkingsmaatregelen op de activiteiten van operatoren en organisatoren van evenementen bij de financiering waarin de Gemeenschap tegemoet komt;

Gelet op de pandemie die verband houdt met de verspreiding van het Covid-19-coronavirus en de daaruit voortvloeiende grote gezondheidscrisis, vooral in België;

Gelet op het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken op grond daarvan samenscholingen, privé- of publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard, schooluitstappen en activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied van 13 maart tot 19 april verboden zijn; dat deze maatregel tot en met 3 mei 2020 verlengd werd;

Gelet op de sluiting van sportinfrastructuren en het stopzetten van alle vormen van sportwedstrijden sinds 13 maart 2020;

Overwegende dat een effectieve hervatting van sportactiviteiten in de praktijk niet kan worden georganiseerd vanaf het begin van de afbouw van de maatregelen die vanaf 4 mei 2020 beslist werden; dat de activiteiten die aanvankelijk gepland waren na 4 mei 2020 rechtstreeks worden beïnvloed door sanitaire inperkingsmaatregelen; dat een redelijke periode van anderhalve maand kan worden overwogen, zodat de operatoren een normaal activiteitenritme kunnen reorganiseren en hervatten; dat de referentieperiode voor de berekening van de subsidie derhalve van 13 maart tot en met 14 juni 2020 loopt;

Gelet op de lockdownperiode die zich tijdens deze lente over een deel van de bijzonder drukke sportkalender uitstrekt, in vrijetijdsactiviteiten, trainingen en officiële en niet-officiële wedstrijden;

Gelet op de nettoverliezen die worden toegebracht aan erkende sportfederaties, aan de erkende sportfederatie handisport, aan erkende niet-competitieve sportfederaties, aan erkende multidisciplinaire sportverenigingen, aan de erkende recreatiesportvereniging handisport, aan de erkende schoolsportfederatie en aan de erkende schoolsportfederatie in het hoger onderwijs, evenals sportkringen aangesloten bij erkende sportfederaties en sportverenigingen waarvan de vrijetijds-, trainings- en wedstrijdactiviteiten sinds 13 maart 2020 geannuleerd werden;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die wordt ingegeven door de risico's van een gebrek aan en / of het ontbreken van geldelijke middelen, met gevolgen voor de financiële levensvatbaarheid van deze operatoren en dus voor hun vermogen om hun sociale doelstelling na te streven;

Gelet op het algemene belang van de opdrachten van de georganiseerde sportbeweging, die onder de bevoegdheid van de Federatie Wallonië-Brussel valt;

Overwegende dat voorrang moet worden verlenen aan de steun van operatoren wier financiële levensvatbaarheid wordt bedreigd door de toepassing van sanitaire inperkingsmaatregelen;

Gelet op de subsidiërende machtsopdracht van de Federatie Wallonië-Brussel en haar rol als sportoperator;

Gelet op het kwantitatieve en kwalitatieve belang van de sportbeweging georganiseerd in de Federatie Wallonië-Brussel;

Overwegende dat een overheersend deel van de inkomsten van de georganiseerde sportbeweging afkomstig is van particulieren en van de private sector die ook rechtstreeks wordt beïnvloed door inperkingsmaatregelen;

Op de voordracht van de Minister van Sport ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel de voorwaarden vast te stellen voor de toekenning van uitzonderlijke subsidies verleend aan de operatoren bedoeld in het tweede lid die financiële moeilijkheden kennen na de annulering van hun activiteiten tijdens de periode van 13 maart tot 14 juni 2020.

De operatoren bedoeld in dit besluit zijn : 1° de sportfederaties en sportverenigingen erkend door de Franse Gemeenschap krachtens de artikelen 30 tot 37 van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap;2° de kringen die sinds ten minste één voltooid kalenderjaar aangesloten zijn bij een door de Franse Gemeenschap erkende sportfederatie of sportvereniging.

Art. 2.De Regering geeft de minister van Sport de opdracht een uitzonderlijke subsidie te verlenen aan de operatoren bedoeld in artikel 1, tweede lid, mits aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 3 en 4, is voldaan.

Art. 3.§ 1. De uitzonderlijke subsidie bedoeld in artikel 2 wordt toegekend aan de operator bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden : 1° de operator wordt geconfronteerd met een gebrek aan liquiditeit te wijten aan een inkomstenverlies als gevolg van de inperkingsmaatregelen die genomen worden in het kader van de strijd tegen COVID-19, zodat het voor hem onmogelijk is om zijn verplichtingen tijdens de periode van 13 maart tot 14 juni 2020 na te komen;2° als de operator subsidies of middelen van andere bestuursniveaus ontvangt, dan worden deze bedragen bij de toekenning van de subsidie in aanmerking genomen om dubbele subsidiëring met betrekking tot hetzelfde onderwerp te voorkomen. § 2. Het bedrag van de subsidie is beperkt tot twee derde van de in aanmerking komende uitgaven, voorafgaandelijk verlaagd met het bedrag van de ontvangen inkomsten, evenals van subsidies en middelen van andere bestuursniveaus.

De in aanmerking komende uitgaven zijn de volgende op voorwaarde dat ze betrekking hebben op de periode van 13 maart tot 14 juni 2020 : 1° de loonlasten, met uitzondering van de bedragen gebonden aan de overdrachten, de uitbetaling van lonen of premies toegekend aan sporters en verlaagd met mogelijke steun voor de werkgelegenheid;2° de lasten gebonden aan het sportpersoneel en het niet-sportpersoneel dat onder de toepassing valt van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van vrijwilligers en de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie ;3° de verschuldigde kosten in verband met de collectieve vervoerkosten ;4° de verschuldigde kosten in verband met de aanschaffing van niet-verbruikbaar sportmaterieel ;5° de verschuldigde kosten gebonden aan de verhuur van infrastructuren en sport- en niet-sportmaterieel;6° de verschuldigde kosten gebonden aan de organisatie van gebeurtenis of evenement die geannuleerd moesten worden;7° de verschuldigde kosten gebonden aan de sport- en medische opvolging van opgesloten sporters;8° de verschuldigde kosten gebonde aan het verblijf. De subsidie kan ook de volgende in aanmerking komende uitgaven omvatten, met een maximum van drie twaalfden: 1° de kosten gebonden aan de verzekeringen en voorheffingen met betrekking tot het jaar 2020 ;2° de kosten gebonden aan de diensten betreffende het administratief beheer van clubs met betrekking tot het jaar 2020 ;3° de onderhoudskosten van de sportinfrastructuren met betrekking tot het jaar 2020;4° de vaste lasten met betrekking tot het jaar 2020, met uitsluiting van de huur, of alle uitgaven gebonden aan de werkzaamheden aan de inrichting, de bouw of de renovatie van enige infrastructuur. § 3. Om aan te tonen dat aan de voorwaarden van paragrafen 1 en 2 wordt voldaan, voegt de operator de volgende documenten bij zijn subsidieaanvraag: 1° een bankattest of een rekeninguittreksel om het bedrag aan liquiditeit te bewijzen die beschikbaar is op de lopende rekening (en) van de federatie, vereniging of kring van de aanvrager op 12 maart 2020;2° de details en het bewijs van sportactiviteiten en/of sportevenementen die door de aanvrager tussen 13 maart en 14 juni 2020 geannuleerd worden ;3° de details van de dringende financiële verplichtingen die tussen 13 maart en 14 juni 2020 bedoeld in paragraaf 2 moeten worden nagekomen;4° het bewijs dat de lasten en kosten bedoeld in paragraaf 2, tweede en derde lid, verschuldigd zijn;5° de details over de zelffinancieringsmaatregelen, met name door solidariteitsacties van de aangesloten leden en / of de sportfederatie of sportvereniging waarvan zij afhankelijk is, die zijn aangenomen om het inkomstenverlies te compenseren veroorzaakt door de sluiting van de sportinfrastructuren die het beheert of bezet in de periode van 13 maart tot 14 juni;6° de details van de subsidies en geldelijke middelen verkregen bij andere bestuursniveaus voor geannuleerde activiteiten of evenementen bedoeld in paragraaf 1, 2° ;7° een afschrift van de laatste beschikbare jaarrekeningen;8° het bewijs dat de eindverleners betaald zijn. § 4. De aanvragen worden slechts ingediend via het formulier waarvan het model door de Regering vastgesteld wordt.

Alleen volledige dossiers die uiterlijk op 19 juni 2020 worden ingediend, worden, in voorkomend geval, in aanmerking genomen, het poststempel geldt als bewijs, in geval van verzending van sommige grote stukken per post.

De aanvragen die door de sportkringen ingediend worden, moeten het zegel van de sportfederatie of de sportvereniging hebben waarbij ze aangesloten worden. § 5. De aanvragen worden behandeld volgens de volgende urgentie : 1° hoge : de thesaurie van 12 maart 2020 is gelijk aan of lager dan één derde van de in aanmerking komende uitgaven bedoeld in paragraaf 2 ;2° gemiddelde : de thesaurie van 12 maart 2020 is gelijk aan of lager dan twee derde van de in aanmerking komende uitgaven bedoeld in paragraaf 2 ;3° beperkte : de thesaurie van 12 maart 2020 is hoger dan twee derde van de in aanmerking komende uitgaven bedoeld in paragraaf 2.

Art. 4.De financiële vergoedingen bedoeld in dit besluit worden toegekend binnen de perken van de daartoe bestemde begrotingskredieten in het kader van het nood- en steunfonds van de COVID-19-epidemie.

Bij gebrek aan voldoende kredieten, en wanneer alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van dit besluit worden ingediend, worden vergoedingen toegekend naar rato van de beschikbare begrotingen.

Art. 5.De Minister van Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 mei 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^