Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 juni 2020
gepubliceerd op 24 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad voor de strijd tegen de armoede en voor de vermindering van de sociale ongelijkheid

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020041840
pub.
24/06/2020
prom.
18/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041840

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


18 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad voor de strijd tegen de armoede en voor de vermindering van de sociale ongelijkheid


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019042053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen de armoede en de vermindering van de sociale ongelijkheid sluiten betreffende de strijd tegen de armoede en de vermindering van de sociale ongelijkheid;

Gelet op het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2013, 30 april 2015 en 14 december 2016 ;

Gelet op het decreet van 18 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, basisartikel 12.10, programma 31, van de organisatieafdeling 11 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole sluiten tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2020 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juni 2020 ;

Overwegende dat artikel 7, § 8, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019042053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen de armoede en de vermindering van de sociale ongelijkheid sluiten betreffende de strijd tegen de armoede en de vermindering van de sociale ongelijkheid stelt dat de Regering een maximumbedrag vaststelt voor de reiskosten en presentiegeld van de leden van de Raad, met uitzondering van de leden bedoeld in § 1, 2, 6 en 7;

Op de voordracht van de Minister-President ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De leden van de Raad voor de strijd tegen de armoede en voor de vermindering van de sociale ongelijkheid, hierna « Raad » genoemd, krijgen presentiegeld voor elke vergadering van de Raad.

Dit presentiegeld bedraagt 100 EURO per vergadering.

Art. 2.De leden van de Raad genieten een vergoeding voor de verplaatsingskosten tussen hun woonplaats en hun vergaderingsplaats.

Deze vergoeding wordt toegekend overeenkomstig de reglementering voor de personeelsleden van rang 12 van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Het maximumbedrag van de vergoeding stemt overeen met de kosten van een treinbiljet van tweede klasse.

Art. 3.De werkende leden van de Raad, die de vergoedingen mogen genieten of, in voorkomend geval, hun plaatsvervangers, zijn: • De drie universiteitsdocenten, deskundigen in de gebieden in verband met de strijd tegen armoede of vermindering van de sociale ongelijkheid, voorgedragen door de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs; • De vertegenwoordiger van de Federatie van OCMW's van Wallonië; • De vertegenwoordiger van de Federatie van de Brusselse OCMW's.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2020.

Brussel, 18 juni 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^