Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 juni 2020
gepubliceerd op 24 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020041861
pub.
24/06/2020
prom.
18/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041861

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


18 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040696 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 1, § 1, g) ;

Gelet op het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1) sluiten van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke School voor openbaar bestuur voor de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergoedingen voor reiskosten en het presentiegeld voor de voorzitters en leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk college bij de School voor overheidsbestuur die gemeenschap sluiten betreffende de reiskostenvergoedingen en de presentiegelden voor de voorzitters en leden van de Raad van Bestuur en het Wetenschappelijk College van de School voor openbaar bestuur die de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest gemeen hebben ;

Overwegende dat de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, de goede werking van de organen van de School voor openbaar bestuur kunnen beïnvloeden;

Overwegende dat ten gevolge van de inperkingsmaatregelen die in het kader van de strijd tegen COVID-19 zijn genomen, de organen van de School voor openbaar bestuur ertoe gebracht worden bijeen te komen en beslissingen te nemen volgens methoden die het mogelijk maken fysiek contact tussen personen te vermijden;

Overwegende dat dergelijke werkwijzen niet uitdrukkelijk zijn voorzien in de regels die zijn vastgesteld in het bovengenoemde samenwerkingsakkoord van 10 november 2011 en in het huishoudelijk reglement;

Overwegende dat deze toestand tot rechtsonzekerheid kan leiden en beslissingen of adviezen die via een teleconferentie worden aangenomen, kan ondermijnen;

Overwegende dat een teleconferentie een vergadering is die wordt bijgewoond door meerdere personen op afgelegen locaties, die met elkaar verbonden zijn door een of meer telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoonconferentie, videoconferentie en online conferentie;

Overwegende de noodzaak om een beslissing vast te stellen die de validatie mogelijk maakt van vergaderingen die per teleconferentie worden gehouden en van beslissingen die daarin sinds 18 maart 2020 zijn genomen;

Overwegende dat de Waalse Regering bij besluit nr. 25 van 27 april 2020 van bijzondere machten betreffende de vergaderingen van de Waalse overheidsorganen, de toekenning van zitpenningen voor de vergaderingen van de organen van deze organen heeft gehandhaafd in geval van deelname aan vergaderingen via teleconferentie; dat deze beschikking van toepassing is op de School voor openbaar bestuur;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Elektronische raadpleging van documenten is toegestaan en de vergaderingen en de stemming en alle besluitvorming binnen de besluitvormings- en adviesorganen van de School voor openbaar bestuur kunnen per teleconferentie plaatsvinden.

Art. 2.Bij gebreke van andersluidende bepalingen in een decreet, een besluit, een huishoudelijk reglement of in het samenwerkingsakkoord van de School voor openbaar bestuur: 1° neemt de persoon die belast is met de bijeenroeping de beslissing om een vergadering per teleconferentie te organiseren;2° zorgt de persoon die de vergadering voorzit, er op het meest geschikte moment voor dat een quorum aanwezig is om een geldige beslissing te nemen;3° wordt de toekenning van presentiegeld zoals voorzien voor vergaderingen van de organen van de School voor openbaar bestuur gehandhaafd in geval van deelname aan vergaderingen die per teleconferentie worden gehouden.

Art. 3.Dit decreet besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Brussel, 18 juni 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het Toezicht op WBE, Fr. DAERDEN


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^