Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 september 2020
gepubliceerd op 18 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020042963
pub.
18/09/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042963

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden sluiten tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 5sexies, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden sluiten tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie;

Gelet op de "gendertest" van 4 mei 2020, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Algemene overlegraad voor het secundair onderwijs, verleend op 28 mei 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juli 2020;

Gelet op het advies nr. 67.847/2/V van de Raad van State, gegeven op 26 augustus 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden sluiten op 31 augustus 2020 niet meer uitwerking heeft en dat de periode van toepassing van dat besluit moet worden verlengd;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden sluiten tot bepaling van de lijst van de indicatoren die de Regering in staat stellen meerdere inrichtingen toe te laten zich te herstructureren of afwijkingen toe te staan betreffende de autonome observatiegraden, de delokalisaties, de normen inzake inrichtingsbehoud, alsook de normen inzake behoud per jaar, graad en optie, wordt vervangen door hetgeen volgt: "

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking voor een eerste periode van 1 september 2011 tot 31 augustus 2016, wordt verlengd voor een tweede periode van 1 september 2016 tot 31 augustus 2020, en wordt verder verlengd voor een derde periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2025 ten laatste. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Art. 3.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 september 2020.

De Minister-president, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^