Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021030412
pub.
23/02/2021
prom.
11/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030412

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030863 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de institutionele hervormingen, artikel 87, § 3, vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 betreffende het statuut van de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de overheidsdiensten van de Franse Gemeenschap, van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en van de instellingen van openbaar nut van het Sectorcomité XVII;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031866 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het telewerk sluiten betreffende telewerk;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030863 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, gewijzigd bij de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2020, 3 september 2020, 29 oktober 2020 en 7 januari 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 28 januari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 11 februari 2021;

Overwegende dat de regering van de Franse Gemeenschap op 7 mei 2020 een ontwerp van besluit heeft aangenomen betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, dat ertoe strekt de nodige afwijkingen van de regelgeving vast te stellen om de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de regeringsdiensten en instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschap aan te passen;

Overwegende dat de in dat besluit vervatte maatregelen bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2020 zijn verlengd tot en met 28 februari 2021;

Overwegende dat de gezondheidssituatie in het Koninkrijk zeer zorgwekkend blijft, dat telewerk de regel blijft wat betreft de organisatie van het werk, waar mogelijk, en dat niet wordt verwacht dat deze regel in de nabije toekomst ter discussie zal worden gesteld;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt de regeling inzake de organisatie van het werk, vastgesteld bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030863 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis sluiten, te verlengen;

Op de voordracht van de minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030863 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis sluiten houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, vervangen door de besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2020, 3 september 2020, 29 oktober 2020 en 10 december 2020, worden de woorden "28 februari 2021" vervangen door de woorden "30 april 2021".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2021.

Art. 3.De minister die de ambtenarenzaken in zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2021.

Voor de regering: De minister-president, P.-Y. JEHOLET De minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het Toezicht op WBE, Fr. DAERDEN


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^