Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 januari 2021
gepubliceerd op 29 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 44 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 4 van 23 april 2020 betreffende de steun aan de culturele sector in het

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021040159
pub.
29/01/2021
prom.
21/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040159

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


21 JANUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 44 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 4 van 23 april 2020 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020031633 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering om te reageren op de tweede golf van de "COVID-19"-gezondheidscrisis sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering om te reageren op de tweede golf van de "COVID-19"-gezondheidscrisis, artikel 1, § 1, d), e) en h);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 4 van 23 april 2020 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19, bekrachtigd bij het decreet van 12 november 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016133 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 4 van 23 april 2020 betreffende de steun aan de cultuur- en filmsectoren in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 type decreet prom. 12/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016132 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 13 van 20 mei 2020 inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 type decreet prom. 12/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 2 van 7 april 2020 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader v type decreet prom. 12/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 van 18 juni 2020 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van type decreet prom. 12/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020016128 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 van 11 juni 2020 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader sluiten;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 en 15 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 december 2020;

Gelet op de « gendertest » van 15 december 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies 68.548/4 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de noodzaak om dringend en ijverig maatregelen te nemen ter ondersteuning van de actoren in de cultuur- en filmsector die getroffen worden door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het COVID-19 tegen te houden en wier levensvatbaarheid op zeer korte termijn bedreigd wordt door de economische en sociale gevolgen van deze maatregelen;

Overwegende de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 november 2020;

Overwegende dat het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 de sluiting van de meeste culturele plaatsen voor het publiek blijft opleggen, en dit ten minste tot 15 januari 2021, inzonderheid met uitzondering van musea, bibliotheken en mediatheken;

Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, niet alleen tijdens de verbodsperiode, maar ook in de daaropvolgende weken, van dien aard zijn dat zij een hele reeks activiteiten zullen belemmeren, dat zij de aanwezigheid of de toegang tot plaatsen aanzienlijk zullen verminderen en de voorbereiding van werken of activiteiten zullen belemmeren;

Overwegende dat de levensvatbaarheid van de actoren gewaarborgd moeten worden die activiteiten uitoefenen met een rechtstreeks of onrechtstreeks doeleinde van algemeen nut die onder de culturele bevoegdheden van de Franse Gemeenschap vallen en die door deze laatste worden ondersteund;

Overwegende het besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel tot oprichting van een nood- en steunfonds voor de actoren van de sectoren die afhangen van de Federatie Wallonië-Brussel ten gevolge van de epidemie van het coronavirus COVID-19;

Overwegende het programmadecreet van 9 december 2020Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 09/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016433 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Coronaviruscrisis inzake Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, het Fonds Ecureuil, WBE, Gezondheid, Media, Permanente Opvoeding, Studiebeurzen, het Wetenschappelijk O sluiten betreffende diverse maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronaviruscrisis, schoolgebouwen, begrotingsfondsen, eekhoornfonds, WBE, Gezondheid, Media, Voortgezette Opleiding, studiebeurzen, Wetenschappelijk Onderzoek en Leerplicht;

Overwegende dat de verlenging van de inperkingsmaatregelen het noodzakelijk maakt de steunmogelijkheden waarin het besluit nr. 4 van bijzondere machten voorziet, uit te breiden, inzonderheid om te anticiperen op de extra kosten in verband met de gedeeltelijke heropening van bepaalde exploitanten of de heroriëntering van bepaalde activiteiten tijdens sluitingen of gedeeltelijke heropeningen ;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 4 van 23 april 2020 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19, worden de artikelen 2/1, 2/2 en 2/3 ingevoegd tussen de artikelen 2 en 3, die als volgt luiden: "

Art. 2/1.De Regering kan aan een culturele actor die structurele steun van de Franse Gemeenschap ontvangt een vergoeding toekennen ter compensatie van een verlies aan eigen inkomsten of ter dekking van de kosten van een gedeeltelijke heropening of heroriëntering van de activiteiten, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van artikel 5 is voldaan, met uitzondering van de voorwaarden vermeld in § 2, tweede lid, 1 tot en met 3.

De in dit artikel bedoelde vergoeding kan bestaan uit: 1° een forfaitaire verhoging van de jaarlijkse subsidie van de operator: a) met een maximum van 20 % wanneer de jaarlijkse subsidie minder dan 500.000 euro bedraagt; de verhoogde subsidie mag echter het maximumbedrag van 550.000 euro niet overschrijden; b) met een maximum van 10 % wanneer de jaarlijkse subsidie tussen 500 000 en 2 000 000 EUR ligt;2. specifieke steun die is afgestemd op de behoeften van de marktdeelnemer wanneer de jaarlijkse subsidie meer dan 2 000 000 EUR bedraagt, met een maximale subsidieverhoging van 300 000 EUR;3° in specifieke steun voor operatoren waarvan de eigen inkomsten een belangrijk deel van hun omzet uitmaken en waarvan de verhoogde subsidie niet voldoende is om hun financiële levensvatbaarheid te garanderen.» Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "culturele actor die structurele steun ontvangt" verstaan elke actor die: 1° een programmaovereenkomst of een meerjarige subsidieovereenkomst heeft gesloten met de Franse Gemeenschap;2° een jaarlijkse subsidie geniet met toepassing van de organieke wetgeving van de Franse Gemeenschap;3° het voorwerp is van een nominatieve boeking in de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap.

Artikel 2/2.De Regering kan een vergoeding toekennen aan een niet in artikel 2/1 bedoelde cultuurondernemer wiens financiële levensvatbaarheid in gevaar is, mits aan de voorwaarden van artikel 5, met uitzondering van de in § 2, tweede lid, 1 tot en met 3 genoemde voorwaarden, is voldaan.

Art. 2/3.Binnen de Algemene Administratie voor Cultuur wordt een controle-eenheid opgericht die belast is met de ontvangst en de analyse van de steunaanvragen als bedoeld in artikel 2/1, tweede lid, 2° en 3°, en in artikel 2/2".

Art. 2.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit wordt een lid 4 ingevoegd, dat als volgt luidt: "In het geval van steun die op grond van artikel 2/1 wordt verleend, wordt de vergoeding gebruikt in de volgende afnemende volgorde van prioriteit: a) om het verlies aan inkomsten te compenseren en de betaling van lopende contracten te waarborgen;b) ter dekking van de extra kosten van een gedeeltelijke heropening;c) de financiering van een heroriëntatie van de activiteiten tijdens sluitingen of gedeeltelijke heropeningen.».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt artikel 6 vervangen door "Art. 6.

De financiële vergoedingen bedoeld in dit besluit worden toegekend binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten in het kader van het nood- en steunfonds ten opzichte van de epidemie van het COVID-19 of de eigen administratieve dienst voor noodgevallen en herplaatsing" toegevoegd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^