Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 08 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2013, wordt Mevr. Isabelle Kuntziger, bij mandaat, benoemd om het ambt van directeur-generaal van de « Ecole d'Administrati Bij bes

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029298
pub.
08/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Benoemingen van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2013, wordt Mevr. Isabelle Kuntziger, bij mandaat, benoemd om het ambt van directeur-generaal van de « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur), die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, uit te oefenen, en aangewezen om, bij externe mobiliteit van ambtswege, de betrekking van rang A3 van de personeelsformatie van de « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur) te bekleden, vanaf 1 april 2013, met toepassing van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 10 november 2011, tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en de beslissingen genomen in uitvoering van dit akkoord, inzonderheid de beslissing van de raad van bestuur van de « Ecole d'Administration publique » (School voor overheidsbestuur) van 28 september 2012 die deze betrekking bij externe mobiliteit toekent.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013, wordt de heer Fabrice Aerts-Bancken bij mandaat benoemd in het volgende ambt : adjunct-directeur-generaal van de Algemene dienst Secundair onderwijs en psycho-medisch-sociale centra van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 15), vanaf 1 april 2013, met toepassing van de artikelen 13 tot 17 van het besluit van de Regering van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013, wordt de heer Alain Laitat bij mandaat benoemd in het volgende ambt : directeur-generaal van de Algemene directie Sport van het Ministerie van de Franse Gemeenschap (rang 16), vanaf 1 april 2013, met toepassing van de artikelen 13 tot 17 van het besluit van de Regering van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Auduivisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verzoekschrift tegen elk van deze benoemingen binnen de zestig dagen na deze bekendmaking worden ingediend.

Het verzoekschrift, waarbij de partijen alsook de bestreden akte worden geïdentificeerd en waarbij de feiten en middelen worden uiteengezet, moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, worden overgezonden.

Iedere persoon die het bewijs van een belang levert, kan een voor éénsluidend verklaard afschrift van die benoemingbesluiten bekomen bij de Algemene Directie Personeel en Ambtenarenzaken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^