Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 december 2000
gepubliceerd op 10 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036277
pub.
10/01/2001
prom.
01/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten (02), basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid artikel 54;

Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting en Financiën, gegeven 29 november 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een tweede schijf ten belope van totaal 1.211,0 miljoen frank wordt afgenomen van het beschikbare krediet op basisallocatie 11.11 van organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten (02) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 en wordt verdeeld overeenkomstig de in bijlage vermelde tabel.

De in die tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de overeenkomstige kredieten voor het begrotingsjaar 2000.

Art. 2.De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Bijlage Tabel verdeling provisioneel krediet Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 provisionele kredieten (02), basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000.

Brussel, 1 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^