Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 december 2017
gepubliceerd op 05 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiescans

bron
vlaamse overheid
numac
2018010381
pub.
05/02/2018
prom.
01/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010381

VLAAMSE OVERHEID


1 DECEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiescans


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.5.1, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013 en 24 februari 2017, en artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035103 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders sluiten;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 september 2017;

Gelet op het advies 62.213/3 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2017;

Gelet op het advies ADV-2017-08 van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, gegeven op 14 november 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1.1.1, § 2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017, wordt punt 38° vervangen door wat volgt: "38° energiescan: een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag, en waarbij tijdens het eerste bezoek de energiefactuur kan worden gescreend met het oog op optimalisatie op basis van onder meer een leveranciersvergelijking, premies voor energiebesparende investeringen kunnen worden toegelicht en op de plaatsen waar dat zinvol wordt geacht, spaarlampen, een spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie, tochtstrips, een timer voor een waterboiler, een stroomverdeeldoos met schakelaar kunnen worden geplaatst en radiatoren kunnen worden ontlucht, of een daaropvolgende dienstverlening ofwel eenmalig een dienstverlening gericht op begeleiding op maat voor kwetsbare groepen ofwel dienstverlening gericht op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen. In tegenstelling tot het eerste type dienstverlening kan het tweede type dienstverlening wel meerdere malen uitgevoerd worden op voorwaarde dat hierbij telkens andere soorten investeringen beoogd worden;."

Art. 2.In artikel 6.4.1/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het vroegere tweede lid, dat het eerste lid wordt, wordt de zinsnede "Zowel in 2012 en 2013 als daarna, laat de elektriciteitsdistributienetbeheerder" vervangen door de woorden "De elektriciteitsdistributienetbeheerder laat" 3° in het vroegere tweede lid, dat het eerste lid wordt, wordt in 6° de zinsnede "een huurprijs van maximaal 462,74 euro per maand betalen voor de betreffende woning of wooneenheid" vervangen door de zinsnede "een huurprijs van maximaal 500 euro per maand betalen voor de betreffende woning of wooneenheid"; 4° in het vroegere vierde lid, dat het derde lid wordt, wordt de zin "De energiescans kunnen worden uitgevoerd door gemeentepersoneel, door personeel van elektriciteitsdistributienetbeheerder, of door derden."vervangen door de zinnen:"De energiescans kunnen worden uitgevoerd door gemeentepersoneel, door personeel van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, door het energiehuis dat werkzaam is in dat gebied of door derden. De dienstverlening gericht op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken wordt vanaf 1 januari 2019 opgenomen in het takenpakket van de energiehuizen."; 5° in het vroegere vijfde lid, dat het vierde lid wordt, wordt tussen de zin "Het Vlaams Energieagentschap legt de minimumvereisten vast waaraan een energiescan moet voldoen." en de zin "Het Vlaams Energieagentschap kan in dit kader tevens eisen opleggen met betrekking tot de inhoud van de begeleidingstrajecten." de zin: "Enkel indien de voorwaarden vervuld zijn en er voldoende redenen voor bestaan, kan er na een eerste energiescan nog een tweede energiescan volgen gericht op begeleiding op maat van kwetsbare groepen." ingevoegd.

Art. 3.In artikel 6.4.1/9, eerste lid, 6° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de openba type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt de zinsnede "een huurprijs van maximaal 462,74 euro per maand betalen voor de betreffende woning of wooneenheid"vervangen door de zinsnede "een huurprijs van maximaal 500 euro per maand betalen voor betreffende woning of wooneenheid".

Art. 4.In artikel 6.4.1/12, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010 sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. Er wordt voor de uitvoering van de actieverplichting, vermeld in artikel 6.4.1/8, binnen de perken van de daarvoor op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare middelen, aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een forfaitaire vergoeding toegekend van maximaal 240 euro per uitgevoerd eerste bezoek of voor een daaropvolgende begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen, of een forfaitaire vergoeding van maximaal 200 euro voor een op het eerste bezoek volgende begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen. Als het eerste bezoek of de daaropvolgende begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen wordt uitgevoerd bij een afnemer vermeld in artikel 6.4.8/1, tweede lid, 5°, wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van maximaal 180 euro. Als de begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen zich beperkt tot het begeleiden van een leveranciers- of contractwissel wordt de vergoeding beperkt tot maximaal 60 euro. Die bedragen worden vanaf kalenderjaar 2019 jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex. De effectieve vergoeding wordt per kalenderjaar berekend door de op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare middelen te verdelen over de elektriciteitsdistributienetbeheerders pro rata het aantal scans dat is uitgevoerd in de periode die loopt van het vierde kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar tot en met het derde kwartaal van het kalenderjaar.".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^