Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 februari 2008
gepubliceerd op 31 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervanging van leden van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2008200920
pub.
31/03/2008
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervanging van leden van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", inzonderheid artikel 7, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende de samenstelling van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen;

Gelet op de voordracht van de representatieve organisatie van de werkgevers, de middenstand en de landbouw, die in de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen zitting heeft;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Aan de heer Robrecht Bothuyne wordt, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw die in de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen zitting hebben, eervol ontslag verleend als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen. § 2. Aan mevrouw Ann Buntinx wordt in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering eervol ontslag verleend als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

Art. 2.§ 1. Mevr. Isabelle Goudeseune wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw die in de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen zitting hebben, ter vervanging van de heer Robrecht Bothuyne wiens mandaat zij zal beëindigen. § 2. De heer Robrecht Bothuyne wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, ter vervanging van Mevr. Ann Buntinx wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2007.

Art. 4.De Vlaams minister, bevoegd voor de Beroepsomscholing en -Bijscholing, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^