Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 februari 2013
gepubliceerd op 01 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta

bron
vlaamse overheid
numac
2013035197
pub.
01/03/2013
prom.
01/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 3° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2012;

Gelet op advies 52/600/1 van de Raad van State, gegeven op 17 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta sluiten, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « In afwijking van het eerste lid kunnen de kosten voor aankoop van mobiliteitshulpmiddelen en de kosten van onderhoud, herstelling en aanpassing ervan ten laste genomen worden in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden en criteria, vermeld in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd. »

Art. 2.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, 17 december 2004, 27 januari 2006, 12 december 2008 en 9 december 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° dienstverlening door fysieke of rechtspersonen, met uitzondering van : a) pedagogische hulp bij hogere studies, lessen in de techniek om zich met een lange lichtweerkaatsende witte stok te verplaatsen en aanvullende rijlessen als vermeld in de refertelijst;b) onderhoud als vermeld in de refertelijst en in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd;c) herstellingen van hulpmiddelen ongeacht of ze al of niet vermeld zijn in de refertelijst of in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd;».

Art. 3.In artikel 31, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011200104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek sluiten, wordt de zinsnede « artikel 4, § 2, » vervangen door de zinsnede « artikel 9, tweede lid, ».

Art. 4.Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta sluiten, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.In artikel 1 van bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta sluiten, wordt de zinsnede « wegwerpluiers, plastic broekjes en wasbaar incontinentiemateriaal » vervangen door de woorden « absorberend en afschermend incontinentiemateriaal ».

Art. 6.In artikel 2 van bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta sluiten, worden de woorden « incontinentieonderleggers en incontinentiehoezen voor matrassen » vervangen door de woorden « bijkomend absorberend en afschermend incontinentiemateriaal ».

Art. 7.In afwijking van artikel 9, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 02/02/2011 numac 2011200435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011200104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek sluiten houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap geldt de beslissing over de toekenning van een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal met ingang van 1 januari 2013 als de aanvraag als vermeld in artikel 9, § 2, eerste lid of in § 3 van het voormelde besluit wordt ingediend voor 1 januari 2013 en het agentschap op die datum nog geen beslissing heeft genomen.

Art. 8.In afwijking van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta sluiten houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, kan het agentschap de onderhoudskosten en de herstellingskosten waarvoor een tegemoetkoming werd toegekend naar aanleiding van een aanvraag die bij het agentschap werd ingediend in de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 juni 2004 en die betrekking hebben op hulpmiddelen die werden aangekocht voor 1 januari 2012, ten laste nemen gedurende de gehele gebruiksduur van de hulpmiddelen.

Art. 9.Het agentschap onderzoekt of voor de aanvragen, vermeld in het tweede lid, die bij het agentschap werden ingediend na 1 januari 2012 en waarvoor het agentschap een beslissing tot weigering van de gevraagde tegemoetkoming heeft genomen voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, de gevraagde tegemoetkoming kan worden toegekend met toepassing van de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

De aanvragen zijn de volgende : 1° een tegemoetkoming in de kosten van aankoop van een manuele rolstoel die wordt aangevraagd voor de hernieuwingstermijn verstreken is van een elektronische scooter waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit werd verleend of waarvoor het agentschap een tegemoetkoming heeft toegekend;2° een tegemoetkoming in de kosten van aankoop van een onderstel voor een zitschelp die wordt aangevraagd voor de hernieuwingstermijn verstreken is van een elektronische rolstoel waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit werd verleend of waarvoor het agentschap een tegemoetkoming heeft toegekend;3° een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, herstelling en aanpassing na aflevering van een onderstel voor een zitschelp;4° een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, herstelling en aanpassing na aflevering van een onderstel voor een zitschelp en van een manuele rolstoel als vermeld in punt 1° en 2°. In voorkomend geval neemt het agentschap een positieve beslissing over de toekenning van de gevraagde tegemoetkoming. Overeenkomstig artikel 3 van bijlage II bij het besluit van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en bedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, is de aanvangsdatum van de tenlasteneming de eerste dag van de maand waarin de aanvraag van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit werd ingediend of in het geval van een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, herstelling en aanpassing na aflevering de dag waarop de aanvraag, vermeld in het eerste lid overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap volledig was.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Artikel 8 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap Bijlage II. - Rolstoelen HOOFDSTUK 1. - Tegemoetkoming in de kosten van aankoop Afdeling 1. - Gevallen waarin het agentschap een tegemoetkoming

verleent

Artikel 1.Het agentschap kan een tegemoetkoming verlenen in de kosten voor de aankoop en in de kosten voor de bijgeleverde aanpassingen voor : 1° manuele rolstoelen met uitzondering van de rolstoelen, vermeld in het tweede lid, 1° en 2° ;2° elektronische rolstoelen;3° duwwandelwagens voor kinderen van het type buggy, groot formaat als vermeld in artikel 14;4° een onderstel voor een zitschelp in het geval, vermeld in artikel 10, § 1, tweede lid. Het agentschap verleent geen tegemoetkoming noch in de kosten voor de aankoop, noch in de kosten voor de bijgeleverde aanpassingen voor : 1° manuele kinderrolstoelen van de subgroepen standaard en modulaire duwwandelwagen;2° manuele standaardrolstoelen voor kinderen van het type duwwandelwagen;3° orthopedische driewielfietsen;4° elektronische scooters. Afdeling 2. - De aanvraag van de tegemoetkoming

Art. 2.Het dossier, vermeld in artikel 28, § 8, I, 3.1. van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dat door de adviserend geneesheer wordt doorgestuurd naar het agentschap, vervangt het adviesrapport, vermeld in artikel 9, § 3, 6°, van dit besluit.

Art. 3.In afwijking van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan de tenlasteneming van de kosten voor de aankoop van rolstoelen op zijn vroegst uitwerking hebben vanaf de eerste dag van de maand waarin een aanvraag van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit is ingediend. Afdeling 3. - Algemene voorwaarden voor het toekennen van een

tegemoetkoming

Art. 4.Het agentschap kan slechts een tegemoetkoming verlenen in de kosten voor de aankoop van het mobiliteitshulpmiddel en in de kosten voor de bijgeleverde aanpassingen als de persoon met een handicap eerst een aanvraag voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit heeft ingediend. Als die tegemoetkoming geweigerd wordt, mag dat niet te wijten zijn aan de aanvrager.

Het agentschap kan de kosten voor de aankoop van het mobiliteitshulpmiddel en de kosten voor de bijgeleverde aanpassingen ten laste nemen na aftrek van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit.

Art. 5.Het mobiliteitshulpmiddel of de bijgeleverde aanpassing waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd, is uit hoofde van de behoefte die voortvloeit uit de handicap, noodzakelijk voor de sociale integratie.

Art. 6.Als de aanvraag betrekking heeft op een mobiliteitshulpmiddel of op bijgeleverde aanpassingen die niet vermeld zijn in de lijst van de producten die door het RIZIV aangenomen zijn, kan het agentschap alleen een tegemoetkoming verlenen als aan de volgende voorwaarden is voldaan : 1° in de lijst van de producten die aangenomen zijn door het RIZIV is er geen product dat een evenwaardige oplossing biedt voor de specifieke functiestoornissen van de aanvrager;2° het mobiliteitshulpmiddel of de aanpassing biedt dezelfde garanties inzake veiligheid en doelmatigheid als de producten die wel in de lijst zijn vermeld. Afdeling 4. - Het bedrag van de tegemoetkoming

Art. 7.Behoudens de afwijking voorzien in artikel 9, artikel 10, § 3, artikel 11 en artikel 15, § 3, zijn de bedragen van de tegemoetkomingen, de hernieuwingstermijn en de cumulatieregeling dezelfde als de bedragen van de tegemoetkoming, de hernieuwingstermijn en de cumulatieregeling die in de ZIV-nomenclatuur zijn vastgesteld.

Voor mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen die niet vermeld zijn in de lijst van de producten die aangenomen zijn door het RIZIV, is het bedrag van de tegemoetkoming gelijk aan de nomenclatuurwaarde van de best vergelijkbare verstrekking die opgenomen is in de ZIV-nomenclatuur. Afdeling 5. - Tegemoetkoming in de kosten voor de aankoop van

elektronische rolstoelen

Art. 8.Het agentschap kan voor elektronische rolstoelen een hogere tegemoetkoming verlenen dan het bedrag van de tegemoetkoming die in de ZIV-nomenclatuur is vastgesteld.

Als de elektronische rolstoel of de aanpassingen, waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd, vermeld zijn in de lijst van de producten die door het RIZIV zijn aangenomen, betaalt het agentschap nooit meer dan de publieksprijs, vermeld in de lijst.

Art. 9.Als de kosten voor de aankoop van een elektronische rolstoel, met inbegrip van de kosten voor de bijgeleverde aanpassingen, tot en met 12.611 euro bedragen, kunnen die kosten ten laste genomen worden voor het bedrag van de factuurprijs met een maximum van 7.567 euro, btw inbegrepen, als de aankoop noodzakelijk is met het oog op de sociale integratie van personen met een handicap. Dat maximum van 7.567 euro wordt verhoogd tot 12.611 euro, btw inbegrepen, voor de personen met een handicap die onmogelijk of zeer moeilijk kunnen gebruik maken van de bovenste ledematen of die uitgesproken houdingsafwijkingen vertonen.

Als de kosten voor de aankoop van een elektronische rolstoel, met inbegrip van de kosten voor de bijgeleverde aanpassingen, meer dan 12.611 euro bedragen, wordt het bedrag van de tegemoetkoming vastgesteld door de bijzondere bijstandscommissie, vermeld in artikel 31 van dit besluit. Afdeling 6. - Cumul van een manuele rolstoel of een onderstel voor een

zitschelp met een ander mobiliteitshulpmiddel

Art. 10.§ 1. Het agentschap kan in de volgende gevallen een tegemoetkoming verlenen in de kosten voor aankoop van een manuele rolstoel die aangekocht wordt voor het verstrijken van de hernieuwingstermijn van een manuele rolstoel, een elektronische rolstoel of een elektronische scooter waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit werd verleend of het agentschap een tegemoetkoming heeft toegekend : 1° de persoon met een handicap verblijft in een semi-residentiële of residentiële voorziening.De manuele of elektronische rolstoel of de elektronische scooter kan niet vervoerd worden en de persoon heeft ook thuis een mobiliteitshulpmiddel nodig. 2° de persoon met een handicap moet in de woonomgeving een verdieping overbruggen en beschikt daarvoor alleen over een traplift of een lift die ontoegankelijk is voor de manuele of elektronische rolstoel of voor de elektronische scooter.3° de persoon met een handicap heeft een elektronische rolstoel of elektronische scooter waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit werd verleend of het agentschap een tegemoetkoming heeft toegekend. Het agentschap kan een tegemoetkoming verlenen in de kosten voor de aankoop van een onderstel voor een zitschelp die wordt aangekocht voor het verstrijken van de hernieuwingstermijn van een elektronische rolstoel waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit werd verleend of het agentschap een tegemoetkoming heeft toegekend. Deze tegemoetkoming kan niet gecumuleerd worden met een tegemoetkoming in de kosten voor aankoop van een manuele rolstoel die wordt aangekocht voor het verstrijken van de hernieuwingstermijn van de elektronische rolstoel. § 2. Bij de aanvraag moet een factuur of een offerte voor de aankoop van een manuele rolstoel of voor een onderstel voor een zitschelp gevoegd worden. § 3. Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 735 euro, btw inbegrepen. Als de factuurprijs van de manuele rolstoel of het onderstel voor een zitschelp lager is dan het bedrag van de maximale tegemoetkoming, wordt de tegemoetkoming beperkt tot het bedrag van de factuur.

Art. 11.Als het agentschap een tegemoetkoming verleent voor een manuele rolstoel of een onderstel voor een zitschelp als vermeld in artikel 10, en de persoon met een handicap ouder is dan achttien jaar bedraagt de hernieuwingstermijn anderhalve keer de hernieuwingstermijn die vastgesteld is in de ZIV-nomenclatuur.

Art. 12.In afwijking van artikel 4 moet de persoon met een handicap die na het verstrijken van de hernieuwingstermijn van de manuele rolstoel of het onderstel voor een zitschelp waarvoor het agentschap een tegemoetkoming heeft verleend met toepassing van artikel 10 een aanvraag voor de hernieuwing ervan indient bij het agentschap niet eerst een aanvraag voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit indienen.

Art. 13.De toepassing van deze afdeling mag er niet toe leiden dat het agentschap een derde rolstoel ten laste neemt. Afdeling 7. - Duwwandelwagen voor kinderen van het type buggy, groot

formaat.

Art. 14.Een duwwandelwagen voor kinderen van het type buggy, groot formaat is een eenvoudige, grote, opvouwbare buggy die geen bijzondere ondersteuning biedt en bedoeld is voor kinderen met een normale zitfunctie. Het betreft een product dat niet vermeld is in de lijst van de producten die door het RIZIV zijn aangenomen.

Art. 15.§ 1. Het agentschap kan een tegemoetkoming verlenen in de kosten voor de aankoop van een duwwandelwagen voor kinderen van het type buggy, groot formaat, voor kinderen van vijf jaar of ouder die aan een van de volgende voorwaarden voldoen : 1° het kind heeft een vertraagde psychomotorische ontwikkeling waardoor de stapfunctie nog niet voldoende verworven is, de verplaatsingen buitenshuis over lange afstand zijn onmogelijk zonder de duwwandelwagen, de verplaatsingsfunctie binnenshuis is licht gestoord.2° de verplaatsingsfunctie van het kind is binnenshuis niet of licht gestoord;wegens gedragsproblemen is het gebruik van een duwwandelwagen voor verplaatsingen buitenshuis noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen. § 2. Bij de aanvraag van een tegemoetkoming voor een duwwandelwagen zoals vermeld in het eerste lid, moet een offerte of een factuur worden gevoegd die de volledige naam van het product en van de producent vermeldt. § 3. Het agentschap verleent een tegemoetkoming voor het bedrag van 80% van de factuurprijs met een maximum van 412 euro, btw inbegrepen.

De hernieuwingstermijn bedraagt drie jaar. HOOFDSTUK 2. - Tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud, herstelling en aanpassing na aflevering

Art. 16.Het agentschap kan een tegemoetkoming verlenen in de kosten voor onderhoud, herstelling en aanpassing na aflevering voor de volgende mobiliteitshulpmiddelen : 1° manuele rolstoelen met inbegrip van manuele kinderrolstoelen van de subgroepen standaard en modulaire duwwandelwagen en van manuele standaardrolstoelen voor kinderen van het type duwwandelwagen;2° elektronische rolstoelen;3° elektronische scooters;4° orthopedische driewielfietsen;5° onderstellen voor een zitschelp;6° duwwandelwagens voor kinderen type buggy, groot formaat.

Art. 17.Het agentschap kan alleen een tegemoetkoming verlenen als er een tegemoetkoming van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit voor het mobiliteitshulpmiddel werd verleend of als het agentschap een tegemoetkoming in de kosten voor aankoop van het mobiliteitshulpmiddel heeft toegekend.

Art. 18.De tegemoetkoming bedraagt maximaal 40 % van de ZIV-nomenclatuurwaarde of van de best vergelijkbare nomenclatuurwaarde voor de totale gebruiksduur van het mobiliteitshulpmiddel.

Voor manuele rolstoelen waarvoor het agentschap een tegemoetkoming heeft verleend met toepassing van artikel 10 en voor duwwandelwagens van het type buggy, groot formaat als vermeld in artikel 14, bedraagt de tegemoetkoming maximaal 40 % van het bedrag van de tegemoetkoming die het agentschap heeft toegekend.

Voor mobiliteitshulpmiddelen waarvoor een forfaitaire tegemoetkoming, als vermeld in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt verleend, bedraagt de tegemoetkoming 40 % van de forfaitaire tegemoetkoming.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap.

Brussel, 1 februari 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^