Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juli 2016
gepubliceerd op 12 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra

bron
vlaamse overheid
numac
2016036135
pub.
12/08/2016
prom.
01/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036135

VLAAMSE OVERHEID


1 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.3.3, § 2, 9°, gewijzigd bij decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en artikel 10.3.4, § 6, toegevoegd bij decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 9, § 2, en artikel 15, eerste lid, 3° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 februari 2016;

Gelet op advies 59.047/1 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 17 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 9° wordt vervangen door wat volgt: "9° producthergebruik: elke handeling waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor ze waren bedoeld;"; 2° punt 11° wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1°, b), wordt "tewerkstelling voor langdurig werklozen ontwikkelen en waarborgen" vervangen door "tewerkstelling voor personen met arbeidsbeperkingen en voor personen met afstand tot reguliere arbeidsmarkt ontwikkelen en waarborgen";2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° het kringloopcentrum organiseert de dienstverlening voor zowel de verkoop van de goederen als de inzameling van de goederen maximaal zodat alle burgers er vlot en klantvriendelijk gebruik van kunnen maken.Dat houdt in dat er voldoende winkel- en inzamelingspunten zijn, met ruime en gevarieerde openingsuren en dienstverlening;"; 3° punt 8° wordt opgeheven; 4° in punt 9° wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) elektrische en elektronische apparaten;"; 5° in punt 9° wordt punt b) opgeheven; 6° in punt 9° wordt punt c) vervangen door wat volgt: "c) textiel;".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt het woord "afvalstoffen" vervangen door de woorden "herbruikbare goederen";2° in punt 3° worden punt a) en punt c) opgeheven;3° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° binnen de door de OVAM gestelde termijnen bezorgt het kringloopcentrum jaarlijks de door de OVAM gevraagde gegevens van het voorgaande jaar.Wijzigingen in het erkenningsdossier worden onmiddellijk aan de OVAM gemeld.".

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt opgeheven;2° punt 6° wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "in tweevoud" opgeheven;2° in punt 4° wordt punt b) geschrapt Art.7. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.Aan artikel 9 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: " De subsidie wordt toegekend met inachtneming van de verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.".

Art. 9.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 10.De subsidie wordt aan het kringloopcentrum toegekend voor de algemene werking met het oog op het verwezenlijken van de doelstelling, vermeld in artikel 2, 1°, a).

De OVAM kan de besteding controleren door bewijzen en facturen op te vragen voor de uitgevoerde investeringen en kosten.".

Art. 10.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Het krediet dat beschikbaar is voor subsidies aan erkende kringloopcentra, wordt toegekend volgens een verdeling die gebaseerd is op de criteria verzorgingsgebied en gerealiseerd productgebruik. De subsidie wordt als volgt berekend: 1° criterium 1 - verzorgingsgebied: 0,06 euro per inwoner van het verzorgingsgebied of 0,09 euro per inwoner van het verzorgingsgebied als de bevolkingsdichtheid lager is dan het Vlaamse gemiddelde.Deze bedragen worden jaarlijks zonder voorafgaande mededeling aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex en wel als volgt: het bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de gezondheidsindex die van toepassing was op 1 januari van het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de gezondheidsindex die van toepassing was op 1 januari 2005, met als basis 2004; het zo verkregen getal wordt afgerond tot de hogere tiende van een cent. Op basis van criterium 1 wordt maximaal 50% van de totale subsidie toegekend. 2° criterium 2 - hergebruik: de totale beschikbare subsidie, vermeld in artikel 9, verminderd met de som van de bedragen die berekend zijn op basis van criterium 1.De OVAM bepaalt de berekeningsmethode en het producthergebruik dat in aanmerking komt voor dit deel van de subsidies.".

Art. 11.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.Voor de toekenning van de subsidie moeten de erkende kringloopcentra voor 30 april van het lopende jaar een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier naar de OVAM sturen. Het model van het aanvraagformulier wordt vastgesteld bij besluit van de administrateur-generaal van de OVAM. Voor de toekenning van subsidies die gebaseerd zijn op de berekening van criterium 2, vermeld in artikel 11, 2°, moeten de erkende kringloopcentra voor 30 april van het lopende jaar aan de OVAM rapporteren over de goederenstroom en het hergebruik van het voorgaande jaar op basis van een systeem en een model dat de OVAM heeft goedgekeurd.

De OVAM bepaalt de manier, frequentie en methode voor de controle van de gerapporteerde cijfers en gegevens.".

Art. 12.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 13.De subsidie wordt uitgekeerd op de wijze, vermeld in het tweede en derde lid.

Het eerste gedeelte van de subsidie omvat de uitbetaling van de subsidie die gebaseerd is op de berekening volgens het criterium 1, vermeld in artikel 11, 1°.

Het tweede gedeelte van de subsidie omvat de uitbetaling van de subsidie die gebaseerd is op de berekening volgens het criterium 2, vermeld in artikel 11, 2°. Het tweede gedeelte van de subsidie wordt alleen uitgekeerd als het kringloopcentrum tijdig alle documenten, vermeld in artikel 12, tweede lid, aan de OVAM heeft bezorgd. De OVAM controleert de ingediende documenten en maakt voor eind augustus een gemotiveerde beslissing op. Zo nodig vraagt de OVAM bij de aanvrager aanvullende inlichtingen op. In dat geval wordt de beoordelingstermijn met een maand verlengd. Het tweede gedeelte van de subsidie wordt uiterlijk in de maand december van het lopende jaar uitbetaald.".

Art. 13.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.De subsidies worden teruggevorderd overeenkomstig de vigerende bepalingen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

Onverminderd de bepalingen van de wet van 16 mei 2003 kan de OVAM de uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen bij vaststelling dat de subsidie is uitbetaald op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, opgenomen in het aanvraagformulier.".

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juli 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^